Projektligjet dhe vendimet e parë të qeverisë: Hapet pika kufitare me Kosovën, krijohet Agjencia e Medias dhe Informimit

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Shtator 2021:

 R O J E K T L I GJ
PËR

BASHKËQEVERISJEN

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë

V E N D O S I:

KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1
Objekti
Ky ligj përcakton rregullat për bashkëqeverisjen me qytetarët nëpërmjet gjithëpërfshirjes së tyre në politikëbërje, garantimin e pjesëmarrjes së tyre në procedurat administrative vendimmarrëse, rritjen e përgjegjshmërisë dhe të llogaridhënies së administratës shtetërore përmes platformës “Me ty për Shqipërinë që duam”, si dhe organizimin e funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje.

Neni 2
Qëllimi

1. Qëllimi i këtij ligji është të krijojë kushtet për bashkëqeverisje me qytetarët nëpërmjet gjithëpërfshirjes së tyre në politikëbërje, garantimin e pjesëmarrjes së tyre në procedurat administrative vendimmarrëse dhe rritjen e përgjegjshmërisë dhe të llogaridhënies së administratës shtetërore, përmes platformës “Me ty për Shqipërinë që duam”.
2. Ky ligj ka për qëllim të nxisë ndërveprimin ndërmjet administratës shtetërore dhe individëve, organizatave të shoqërisë civile, pavarësisht formës së tyre të organizimit, si dhe tregtarëve, shoqërive tregtare dhe çdo subjekti të së drejtës që kryen veprimtari tregtare me qëllim rritjen e rolit të tyre në përmirësimin e cilësisë së ofrimit të shërbimeve publike, si dhe ndërmarrjen e nismave, të projekteve ose të programeve të përbashkëta që kanë si qëllim përfshirjen e qytetarëve në bashkëqeverisje përmes platformës “Me ty për Shqipërinë që duam”.

Neni 3
Fusha e zbatimit

1. Ky ligj zbatohet nga institucionet e administratës shtetërore, nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave.

2. Ky ligj zbatohet edhe nga entet publike, njësitë e vetëqeverisjes vendore që, në përputhje me legjislacionin për organizimin dhe funksionimin e tyre, lidhin marrëveshje me Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje sipas parashikimeve të këtij ligji.

Neni 4
Përkufizime

Në kuptim të këtij ligji termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:

1. “Grup interesi”, çdo organizatë jofitimprurëse që përfaqëson interesat e një grupi personash fizikë ose juridikë, si dhe subjekteve të tjera të prekura apo të interesuara.

2. “Koordinator”, një punonjës i Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje, i cili ushtron detyrën pranë një institucioni tjetër dhe është përgjegjës për monitorimin, ndjekjen dhe trajtimin e çështjeve të regjistruara në seksionet e platformës “Me ty për Shqipërinë që duam”.

3. “Pikë kontakti pranë një institucioni”, nëpunësi civil ose çdo punonjës tjetër apo njësia përkatëse përgjegjëse në institucion, e përcaktuar me detyrën e mbajtjes së kontaktit midis koordinatorit të Agjencisë dhe institucionit, me urdhër të titullarit të institucionit përkatës.

4. “Çështje” përfshin të gjitha rastet që vijnë në seksionet e platformës “Me ty për Shqipërinë që duam”, të cilat trajtohen sipas një numri unik, i cili krijohet nga momenti i regjistrimit të çështjes në platformë.

5. “Ankimi”, kërkesa për llogaridhënie nga institucioni apo punonjësit shtetërorë për grupet e interesit, të cilët, pasi kanë ndjekur procedurat apo parashikimet ligjore përkatëse, nuk kanë marrë nga institucioni publik informacion apo shërbimin publik të kërkuar.

6. “Afate”, në kuptim të këtij ligji për shqyrtimin e ankesave apo çështjeve të paraqitura në seksionet e platformës “Me ty për Shqipërinë që duam” janë afatet për llogaridhënien e institucioneve shtetërore/ punonjësve shtetërorë, të cilat janë të ndryshme dhe nuk cenojnë zbatueshmërinë e afateve të parashikuara nga ligjet sektoriale apo kodi i Procedurave Administrative.

7. “Interpelancë”, takimi i zhvilluar midis qytetarëve dhe anëtarëve të Këshillit të Ministrave nëpërmjet platformës “Me ty për Shqipërinë që duam”.

KREU II
PARIMET E BASHKËQEVERISJES

Neni 5
Parimi i pjesëmarrjes qytetare

Institucionet e administratës shtetërore, si dhe çdo zyrtar publik e ushtrojnë veprimtarinë administrative duke nxitur ndërveprimin dhe pjesëmarrjen efektive qytetare gjatë ushtrimit të veprimtarisë administrative, veçanërisht gjatë konceptimit, hartimit dhe miratimit të nismave që kanë si qëllim përmirësimin e ofrimit të shërbimeve publike, deburokratizimin, si dhe rritjen e efiçencës së funksionimit të administratës shtetërore dhe të shërbimit publik.

Neni 6
Parimi i rritjes së aksesit në shërbimet publike

Institucionet e administratës shtetërore, në përputhje me kompetencat e tyre dhe në përmbushje të parimit të bashkëpunimit ndërinstitucional, duhet të garantojnë përfitimin e shërbimeve publike nga çdo shtetas, pavarësisht nga gjinia, raca, feja, etnia, gjuha, bindjet politike, fetare a filozofike, gjendja ekonomike, arsimore, sociale ose përkatësia prindërore, nëpërmjet procedurave administrative të thjeshta dhe transparente, të cilat nëpërmjet zgjidhjeve inovative e teknologjike mundësojnë një akses më të madh të qytetarëve në shërbimet publike.

Neni 7
Parimi i inovacionit të vazhdueshëm

Institucionet e administratës shtetërore nxisin përdorimin e metodave inovative për ndërveprimin me grupet e interesit dhe çdo qytetar, me qëllim zhvillimin e ideve dhe bashkëkrijimin e zgjidhjeve për mirëqeverisjen e vendit, duke përdorur mundësitë që krijohen nga platformat elektronike qeveritare, përfshirë edhe përdorimin e publikimin e të dhënave sipas parimit të qeverisjes së hapur.

Neni 8
Parimi i bashkëpunimit ndërinstitucional

Institucionet e administratës shtetërore koordinohen nëpërmjet mekanizmave të posaçëm institucionalë për zhvillimin e praktikave të mira dhe përdorimin e tyre në të gjithë administratën shtetërore, për gjithëpërfshirjen e çdo qytetari në politikëbërje, për garantimin e pjesëmarrjes së tyre në procedurat administrative vendimmarrëse dhe për rritjen e përgjegjshmërisë e të llogaridhënies së administratës shtetërore.

Neni 9
Parimi i kontrollit

Veprimtaria administrative, përveç kontrollit administrativ dhe kontrollit gjyqësor, i nënshtrohet edhe kontrollit sipas parashikimeve të këtij ligji.

Neni 10
Parimi i trajtimit të barabartë

Institucionet e administratës shtetërore i garantojnë çdo qytetari ose grupi interesi mundësi të barabarta dhe të drejta për të propozuar, për t’u informuar dhe për t’u konsultuar, si dhe pjesëmarrje në të gjitha fazat e konceptimit, të hartimit dhe të miratimit të nismave që kanë si qëllim përmirësimin e ofrimit të shërbimeve publike, deburokratizimin dhe rritjen e efiçencës së administratës shtetërore.

KREU III
STRUKTURA PËRGJEGJËSE PËR BASHKËQEVERISJEN

Neni 11
Strukturat shtetërore përgjegjëse për bashkëqeverisjen

Strukturat shtetërore përgjegjëse për bashkëqeverisjen me qytetarët nëpërmjet gjithëpërfshirjes së tyre në politikëbërje, duke garantuar pjesëmarrjen e tyre në procedurat administrative vendimmarrëse dhe rritjen e përgjegjshmërisë e të llogaridhënies së administratës shtetërore janë:

a) Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje;
b) Institucionet e administratës shtetërore.

Neni 12
Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje, më poshtë “Agjencia”, ka këto kompetenca:

a) Zhvillon mekanizmat dhe monitoron zbatimin e tyre për gjithëpërfshirjen e qytetarëve në politikëbërje, garantimin e pjesëmarrjes së tyre në procedurat administrative vendimmarrëse dhe rritjen e përgjegjshmërisë e të llogaridhënies së administratës shtetërore;
b) Koordinon, nëpërmjet mekanizmave të posaçëm institucionalë, institucionet e administratës shtetërore për zhvillimin e praktikave të mira dhe përdorimin e tyre në të gjithë administratën shtetërore për gjithëpërfshirjen e çdo qytetari në politikëbërje, garantimin e pjesëmarrjes së tyre në procedurat administrative vendimmarrëse dhe rritjen e përgjegjshmërisë e të llogaridhënies së administratës shtetërore;
c) Publikon dhe informon publikun në mënyrë të vazhdueshme për çdo veprimtari për rritjen e rolit të qytetarëve në përmirësimin e cilësisë së ofrimit të shërbimeve publike, si dhe ndërmarrjen e nismave, të projekteve ose të programeve të përbashkëta, që kanë si qëllim përfshirjen e qytetarëve në bashkëqeverisje dhe mënyrën e pjesëmarrjes së qytetarëve në to;
ç) Informon për rregullat dhe procedurat që duhet të ndiqen për ndërmarrjen e nismave me interes publik, në përmbushje të qëllimeve të këtij ligji;
d) Kërkon dhe merr nga institucionet e administratës shtetërore çdo informacion të nevojshëm për përmbushjen e përgjegjësive të saj;
dh) Shqyrton kërkesat dhe organizon, në bashkëpunim me institucionin përkatës të administratës shtetërore, interpelancat e Kryeministrit, të Zëvendëskryeministrit dhe të ministrave me grupet e interesit, sipas kërkesës së tyre, për çështje me interes publik ose komunitar, me përjashtim të takimeve publike që organizohen sipas ligjit për njoftimin dhe konsultimin publik;
e) Rekomandon ndryshimin e rregullave dhe të procedurave të brendshme të institucioneve ose të strukturës së tyre, si dhe i propozon institucionit publik përgjegjës ndërmarrjen e nismës për ndryshimin e akteve ligjore ose nënligjore, në rastet kur çmon se ofrimi i shërbimeve publike nuk mund të realizohet me efektivitet për shkak të pengesave që krijohen nga rregullat dhe procedurat e brendshme, struktura e institucionit të administratës shtetërore ose aktet ligjore ose nënligjore në fuqi;
ë) Kontrollon veprimtarinë administrative që kryhet nga institucionet e administratës shtetërore për ofrimin e shërbimeve publike, sipas rregullave dhe procedurave të përcaktuara në këtë ligj;
f) Ndërmjetëson zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet institucionit të administratës shtetërore, qytetarëve apo subjekteve private, sipas përcaktimeve të këtij ligji;
g) Inspekton dhe monitoron zbatueshmërinë e detyrimeve të parashikuara në këtë ligj;
gj) Administron bazën e të dhënave të platformës “Me ty për Shqipërinë që duam” dhe propozon ndryshime në varësi të nevojës për përmirësim të platformës;
h) Administron bazën e të dhënave të Sistemit të Qarkullimit të Dokumenteve me Nënshkrim Elektronik dhe propozon ndryshime në varësi të nevojës për përmirësim;
i) Ushtron çdo kompetencë tjetër të përcaktuar nga legjislacioni në fuqi.

Neni 13
Institucionet e administratës shtetërore

1. Institucionet e administratës shtetërore janë përgjegjëse për:

a) zbatimin e mekanizmave për gjithëpërfshirjen e qytetarëve në politikëbërje dhe garantimin e pjesëmarrjes së tyre në procedurat administrative vendimmarrëse;
b) garantimin e përgjegjshmërisë dhe të llogaridhënies së çdo zyrtari publik gjatë ushtrimit të funksioneve shtetërore administrative;
c) bashkëpunimin me Agjencinë sipas kompetencave, rregullave dhe procedurave të parashikuara në këtë ligj;
ç) fillimin e procedurës disiplinore apo procedurës së hetimit administrativ, me kërkesën e drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë dhe përfshirjen në komisionet/ grupet disiplinore apo të hetimit administrativ të koordinatorëve përgjegjës të Agjencisë.
d) ushtrimin e çdo detyre tjetër të parashikuar në këtë ligj dhe aktet nënligjore në zbatim të tij.

2. Punonjësit e institucioneve shtetërore janë përgjegjës për të bashkëpunuar me Agjencinë në lidhje me çdo kërkesë të ardhur prej saj apo për çdo detyrim që buron nga parashikimet e këtij ligji apo përmbushja e kompetencave të Agjencisë.

3. Mospërmbushja e detyrimeve të përcaktuara në këtë nen përbën shkak për marrjen e masave sipas nenit 56, të këtij ligji.

KREU IV
KRIJIMI, ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I AGJENCISË PËR DIALOG DHE BASHKËQEVERISJE

Neni 14
Statusi, struktura dhe organizimi i Agjencisë

1. Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje është person juridik publik qendror, në varësi të Kryeministrit dhe përgjigjet për bashkëqeverisjen me qytetarët nëpërmjet gjithëpërfshirjes së tyre në politikëbërje, për garantimin e pjesëmarrjes së tyre në procedurat administrative vendimmarrëse, si dhe për rritjen e përgjegjshmërisë e të llogaridhënies së administratës shtetërore.

2. Agjencia ka flamurin dhe stemën e saj, të cilat miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozim të Kryeministrit.

3. Agjencia ushtron autoritet drejtues, mbikëqyrës, koordinues, drejtues, teknik, mbikëqyrës dhe kontrollues në fushën e bashkëqeverisjes dhe në rritjen e përgjegjshmërisë e të llogaridhënies së administratës shtetërore.

4. Agjencia organizohet si drejtori e përgjithshme në nivel qendror dhe e ushtron veprimtarinë në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.

5. Marrëdhëniet e punës për drejtorin e përgjithshëm dhe punëmarrësit e tjerë të Agjencisë rregullohen sipas dispozitave të Kodit të Punës.

6. Pjesë e strukturës dhe e organikës së Agjencisë është rrjeti i koordinatorëve. Koordinatorët janë struktura të posaçme të Agjencisë, të cilat funksionojnë pranë institucioneve të administratës shtetërore, me qëllim përmbushjen nga Agjencia dhe institucionet e administratës shtetërore të detyrave të parashikuara nga ky ligj, si dhe aktet nënligjore të dala në zbatim të tij.

7. Organizimi dhe funksionimi i Agjencisë, si dhe detyrat e tjera të Agjencisë dhe të koordinatorëve përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozim të Kryeministrit.

8. Struktura dhe organika e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje miratohen me urdhër të Kryeministrit.

9. Rregullorja për metodat e brendshme të punës dhe për sjelljen e personelit të Agjencisë miratohet nga Kryeministri, me propozimin e drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë.

Neni 15
Drejtori i Përgjithshëm

1. Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje është autoriteti më i lartë administrativ i Agjencisë dhe përgjigjet drejtpërdrejt para Kryeministrit për realizimin e politikave dhe të objektivave të përcaktuar.

2. Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë emërohet nga Kryeministri.

3. Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë ka këto përgjegjësi:

a) Organizon, drejton dhe kontrollon veprimtarinë e Agjencisë;
b) Menaxhon burimet njerëzore;
c) Menaxhon dhe është përgjegjës për buxhetin;
ç) Nxjerr akte administrative (urdhra dhe udhëzime), në përputhje me Kodin e Procedurave Administrative;
d) Përfaqëson Agjencinë në marrëdhënie me institucionet e tjera brenda vendit, si dhe në marrëdhëniet teknike dy- ose shumëpalëshe jashtë vendit;
dh) Kryen detyra të tjera, në zbatim të këtij ligji dhe të legjislacionit në fuqi.

KREU V
BASHKËQEVERISJA ME QYTETARËT

Neni 16
Platforma “Me ty për Shqipërinë që duam”

1. Platforma “Me ty për Shqipërinë që duam” është një bazë të dhënash shtetërore, e organizuar në bazë seksionesh dhe ka si qëllim të jetë një platformë e hapur komunikimi dhe ndërveprimi, për të adresuar në kohë reale çështje të aktualitetit politik e qeverisës; për të diskutuar reforma e masa të rëndësishme duke mundësuar ndikimin e personave fizikë dhe juridikë mbi politikat qeverisëse në çdo sektor apo mbi ecurinë e punës së çdo ministrie dhe institucioneve të tjera të administratës shtetërore, me qëllim garantimin e bashkëqeverisjes me qytetarët.

2. Të dhënat e këtij sistemi elektronik administrohen nga Agjencia me qëllim kontrollin e veprimtarisë administrative të institucioneve të administratës shtetërore, sipas kreut VII të këtij ligji.

3. Procesi i autentifikimit dhe i identifikimit në platformën “Me ty për Shqipërinë që duam” realizohet nëpërmjet “Single-Sign-On” të Platformës Qeveritare të Ndërveprimit.

4. Këshilli i Ministrave miraton seksione të reja, si dhe rregulla të detajuara për seksionet e platformës, të dhënat parësore e dytësore, që regjistrohen në platformë për dhënësit e informacionit, për ndërveprimin me bazat e tjera të të dhënave.

5. Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë miraton rregullat teknike dhe organizative të përmirësimit të seksioneve të platformës.

Neni 17
Metodat e bashkëqeverisjes

1. Gjithëpërfshirja e qytetarëve dhe e grupeve të interesit në politikëbërje, garantimi i pjesëmarrjes së tyre në procedurat administrative vendimmarrëse, si dhe ndërveprimi ndërmjet administratës shtetërore e qytetarëve dhe grupeve të interesit, me qëllim rritjen e rolit të tyre në rritjen e efiçencës dhe përmirësimin e cilësisë së ofrimit të shërbimeve publike, përveç sa është parashikuar në ligjet e tjera në fuqi, kryhet përmes platformës “Me ty për Shqipërinë që duam” nëpërmjet metodave të parashikuara në pikën 2, të këtij neni.

2. Metodat e platformës, të paraqitura sipas seksioneve në platformë, ndahen në varësi të përmbajtjes së çështjeve që adresohen:

a) Metoda e kontrollit, ku përfshihen të gjitha ankesat e ardhura nga qytetarë ose subjekte private, apo çështje të denoncimit të korrupsionit të paraqitura në seksionet: “Ankesa ime”, “Biznesi im”, “Denonco korrupsionin”;
b) Metoda e ndërveprimit, ku përfshihen ide, nisma komunitare nga qytetarë ose subjekte private të paraqitura në seksionet: “Nisma ime”, “Interpelanca ime”, “Kuvendimi im”, “Shkolla ime”;
c) Metoda e gjithëpërfshirjes, ku qytetarë ose subjekte private shprehin vlerësimin e tyre për politikat e qeverisë apo interesin e tyre për të dhënë kontribut në administratën shtetërore, të paraqitura në seksionet: “Fjala ime”, “Nota ime”, “Dua të kontribuoj”.

3. Seksionet e platformës “Me ty për Shqipërinë që duam” sipas metodave të parashikuara në pikën 2 të këtij neni janë:

a) “Ankesa ime” – Nëpërmjet këtij seksioni paraqiten ankesat për vonesën në marrjen e shërbimit publik apo mospërfitimin e tij, si dhe raportohen sjelljet abuzive të strukturave të administratës shtetërore ose të zyrtarëve të caktuar;
b) “Biznesi im” – Nëpërmjet këtij seksioni, çdo subjekt privat i pajisur me NIPT ankimon sjelljet abuzive apo joetike, si dhe çdo parregullsi të administratës, të cilat cenojnë klimën e biznesit dhe denoncon vendimmarrje që bien në kundërshtim me aktet rregullatore;
c) “Denonco korrupsionin” – Nëpërmjet këtij seksioni denoncohen aktet korruptive apo kur konstatohet se në përmbajtje të çështjes ka elemente të një akti korruptiv të ndodhur ose në tentativë;
ç) “Nisma ime” – Nëpërmjet këtij seksioni paraqiten ide për një nismë komunitare apo një projekt konkret me interes publik;
d) “Fjala ime” – Nëpërmjet këtij seksioni shprehen opinione mbi reformat apo projektet të cilat janë në proces dhe çdo sugjerim, ide e re apo propozim se si mund të përmirësohet qeverisja në tërësi apo rezultatet në një fushë të caktuar duke përfshirë klimën e biznesit po pa u kufizuar në të, politikat e qeverisë për biznesin apo marrëdhënien me administratën, si dhe duke përcjellë sugjerime mbi përmirësimin e klimës së biznesit në vend;
dh) “Interpelanca ime” – Nëpërmjet këtij seksioni, një komunitet, grup interesi, shkollë apo universitet, i përbërë nga së paku 50 persona, kërkon një interpelancë me Kryeministrin, Zëvendëskryeministrin ose çdo ministër, për të marrë shpjegime për motivet, synimet dhe qëndrimin e Këshillit të Ministrave ose lidhur me aspekte të rëndësishme të veprimtarisë së tyre;
e) “Shkolla ime” – Nëpërmjet këtij seksioni, një grupim personash, i përbërë nga të paktën pesë nxënës, pesë prindër dhe pesë mësues, paraqet një ide apo projekt për të përmirësuar institucionin arsimor ku bën pjesë apo mësimdhënien në të;
ë) “Nota ime” – Nëpërmjet këtij seksioni, çdo qytetar vendos një vlerësim për institucionin, zyrën apo sportelin, pas përfitimit të një shërbimi publik të ofruar prej tij. Nga kjo notë e vendosur nga qytetarët përllogaritet nota mesatare mujore e pëlqyeshmërisë së institucionit mbi nivelin e ofrimit të shërbimit, e cila bëhet publike periodikisht në platformën “Me ty për Shqipërinë që duam”;
f) “Dua të kontribuoj” – Nëpërmjet këtij seksioni, çdo qytetar shpreh interesin e tij për të ndihmuar ose për t’u angazhuar në administratë, me kohë të plotë ose të pjesshme ose si ekspert në projekte.
g) “Kuvendimi ynë” – Nëpërmjet këtij seksioni, çdo qytetar shpreh mendimin e tij mbi çështjet që parashtrohen për diskutim në platformën “Me ty për Shqipërinë që duam”, me qëllim krijimin e një forumi publik virtual diskutimi ndërmjet qytetarëve dhe administratës shtetërore.

Neni 18
Hartimi i metodave dhe i seksioneve të reja, përmirësimi ose ndryshimi i tyre

1. Agjencia, me nismën e saj apo me kërkesën e anëtarëve të Këshillit të Ministrave apo titullarëve të institucioneve të administratës shtetërore, në bashkëpunim me institucionet propozuese, propozon për miratim në Këshillin e Ministrave metodat apo seksionet e reja të platformës “Me ty për Shqipërinë që duam”.

2. Agjencia, me nismën e saj apo me kërkesën e anëtarëve të Këshillit të Ministrave apo të titullarëve të institucioneve të administratës shtetërore, në bashkëpunim me institucionet propozuese, miraton përmirësimin e metodave apo të seksioneve të platformës.

3. Rregullat dhe procedurat e shqyrtimit të nevojës, hartimit, bashkëpunimit, miratimit dhe funksionimit të metodave apo të seksioneve të reja të platformës “Me ty për Shqipërinë që duam”, si dhe normat e aksesimit të të dhenave të platformës përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

Neni 19
Punonjësit që kanë akses në të dhënat

Në platformën “Me ty për Shqipërinë që duam” kanë akses punonjësit e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje, si dhe pikat e kontaktit të institucionit shtetëror për ndjekjen e çështjeve në platformë.

Neni 20
Administrimi, ekstraktimi dhe përdorimi i të dhënave

1. Në platformën “Me ty për Shqipërinë që duam” gjenerohet automatikisht baza e të dhënave që administrohet nga Agjencia për çdo rast: të dhënat dhe historiku i rasteve të ardhura deri në zgjidhjen e tyre përfundimtare.

2. Nga baza e të dhënave të platformës ekstraktohen të dhëna për një çështje konkrete, të cilat përdoren për përmbushjen e qëllimit të këtij ligji, si dhe kanë cilësinë e një dokumenti zyrtar me vulë elektronike ose nënshkrim elektronik.

Neni 21
Konfidencialiteti i të dhënave

1. Në platformën “Me ty për Shqipërinë që duam”, të dhënat e qytetarëve apo të subjekteve që regjistrohen në platformë mbahen konfidenciale, duke iu nënshtruar mbrojtjes, ruajtjes dhe detyrimit për mospërhapje.

2. Të dhënat dhe çështjet e trajtuara nga platforma mund të publikohen në faqen zyrtare të Agjencisë vetëm pas pëlqimit të individit ose të subjektit privat.

3. Në rastet e denoncimeve të korrupsionit apo të dedektimit të çështjeve me element korruptiv, institucionit i dërgohet vetëm numri unik i çështjes dhe nuk jepet asnjë e dhënë për qytetarin ose subjektin denoncues.

4. Në platformë nuk trajtohen ankesa apo denoncime anonime.

5. Agjencia ruan konfidencialitetin, nëse kjo kërkohet nga individi apo subjekti që bën ankesën, ose kur vendoset nga koordinatori, në rastet specifike të çështjeve të dyshuara se përbëjnë vepra penale nga ana e zyrtarëve të administratës shtetërore.

6. Në çdo çështje të dhënat trajtohen në respektim të ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale.

6. Detyrimi per konfidencialitetin dhe mospërhapjen e të dhënave shtrihet për punonjësit e Agjencisë, edhe pas mbarimit të ushtrimit të detyrës.

Neni 22
Ndërveprimi me platformën

1. Ndërveprimi i platformës me individët apo subjektet private dhe me institucionet e administratës shtetërore kryhet vetëm në mënyrë elektronike përmes platformës “Me ty për Shqipërinë që duam”. Përjashtim bëjnë rastet kur çështjet parashtrohen me shkrim përmes postës në përputhje me rregullat e KPA, për shkak të pamundësisë së adresimit në platformë, kur ankuesi nuk ka akses në mjetet e komunikimit elektronik.

2. Përgjigjet e platformës “Me ty për Shqipërinë që duam” përmbajnë qëndrimin zyrtar të Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje dhe janë të vlefshme vetëm me nënshkrim elektronik.

3. Procedura dhe metodologjia e ndërveprimit mes sistemit EDRMS dhe protokolleve të institucioneve për kalimin automatik në platformë të çështjeve të parashikuara në këtë ligj përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave.

4. Në rastin e monitorimit të trajtimit të shkresave të subjekteve private drejtuar institucioneve të administratës shtetërore, ndërveprimi me sistemin EDRMS dhe protokollet e institucioneve, rregullat dhe metodologjia përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

Neni 23
Publikimi i të dhënave të platformës

1. Metodat e platformës gjenerojnë të dhëna, raportet e të cilave publikohen periodikisht në faqen e platformës.

2. Rregullat dhe procedurat për përgatitjen e raporteve dhe mënyra e raportimit përcaktohen me urdhër të Kryeministrit.

KREU VI
RREGULLAT E SEKSIONEVE TË PLATFORMËS “ME TY PËR SHQIPËRINË QË DUAM”

Neni 24
“Ankesa ime”

1. Nëpërmjet platformës, në seksionin “Ankesa ime” paraqiten çështje me natyrë kontrolli të veprimtarisë administrative, të lidhura në mënyrë të drejtpërdrejtë me ankuesin, të cilat, duke u bazuar në qëllimin dhe objektin e tyre, mund të jenë:

a) ankesa ndaj mosveprimit të organeve administrative, ku përfshihet çdo lloj ankese ku qytetari apo subjekti i interesuar vë në dijeni Agjencinë për neglizhencë të këtyre organeve për të kryer procedurat administrative, për të nxjerrë akte ose për të kryer veprime administrative në ngarkim të tyre. Këto ankesa shqyrtohen nga Agjencia në përputhje me dispozitat e këtij kreu;
b) ankesa të përmbajtjes, nëpërmjet të cilave qytetari apo subjekti i interesuar vë në dijeni Agjencinë për pretendimet e tij për parregullsi ose paligjshmëri në përmbajtjen e aktit ose veprimin administrativ të organit administrativ. Këto ankesa nuk shqyrtohen në themel nga Agjencia, por trajtohen nëpërmjet mekanizmave/ mjeteve të ridërgimit për shqyrtim tek organi administrativ kompetent ose ndërmjetësimit sipas rregullave të këtij ligji.
c) ankesa me karakter normativ, nëpërmjet të cilave qytetari apo subjekti vë në dijeni Agjencinë për padrejtësi, trajtim të pabarabartë apo të paarsyeshëm, mangësi ose çdo shkak tjetër objektiv për ndryshim, në përmbajtjen e akteve ligjore ose nënligjore me karakter normativ. Këto ankesa trajtohen në kuadër të funksionit të mirëqeverisjes, sipas parashikimeve të këtij ligji.

2. Rregullat e paraqitjes së ankesave, afatet e shqyrtimit të tyre dhe përfundimi i kontrollit të veprimtarisë administrative janë ato të parashikuara në këtë ligj.

Neni 25
“Biznesi im”

1. Nëpërmjet platformës, në seksionin “Biznesi im”, paraqiten çështje me natyrë kontrolli të veprimtarisë administrative, të lidhura në mënyrë të drejtpërdrejtë me ankuesin, të cilat, duke u bazuar në qëllimin dhe objektin e tyre, mund të jenë të njëjta me ato të parashikuara në nenin 24, pika 1.

2. Afati i trajtimit të ankesave të ardhura në seksionin “Biznesi im” është 10 ditë pune nga data e regjistrimit të ankesës. Për arsye objektive, për shkak të kompleksitetit të çështjes apo të nevojës për ndërveprim ndërinstitucional, kur çështja nuk mund të shqyrtohet brenda afatit 10 ditë pune, institucioni i administratës shtetërore informon Agjencinë për kohën e nevojshme dhe kërkon shtyrjen e afatit me jo më shumë se 10 ditë të tjera pune, shtyrje që miratohet nga Agjencia jo më shumë se dy herë.

3. Agjencia, nëpërmjet këtij seksioni, siguron gjithashtu ndjekjen dhe monitorimin e shkresave, të ndryshme nga ankesat, të paraqitura nga subjekti privat zyrtarisht pranë institucionit deri në marrjen e përgjigjes, e cila merret edhe përmes platformës. Afati i trajtimit të tyre përputhet me parashikimet ligjore të sektorit përkatës.

Neni 26
“Denonco korrupsionin”

1. Çështja, pas vlerësimit paraprak nga Agjencia dhe shqyrtimit nga institucioni, vlerësohet nga Agjencia nëse ka nevojë për trajtim të posaçëm prej personave përgjegjës për shqyrtimin e rasteve antikorrupsion pranë Koordinatorit Kombëtar kundër Korrupsionit.

2. Gjatë trajtimit të çështjeve në platformë nga Agjencia, pavarësisht seksionit të tyre, kur konstatohet se ka elemente korruptive, çështja trajtohet sipas rregullave të përcaktuara në këtë nen.

3. Kur çështja nuk mund të shqyrtohet brenda afatit 20 ditë pune, personat përgjegjës për shqyrtimin e rasteve antikorrupsion pranë Koordinatorit Kombëtar kundër Korrupsionit informojnë Agjencinë për kohën e nevojshme dhe kërkojnë shtyrjen e afatit me jo më shumë se 20 ditë të tjera pune, shtyrje që miratohet nga Agjencia jo më shumë se dy herë.
Në rast verifikimi të indicieve, provave për ngjarjen korruptive, personat përgjegjës për shqyrtimin e rasteve antikorrupsion pranë Koordinatorit Kombëtar kundër Korrupsionit ia referojnë çështjen prokurorisë kompetente, në përputhje me legjislacionin procedural penal në fuqi.

4. Procedurat dhe metodologjia e trajtimit të rasteve, të cilat konsiderohen si raste antikorrupsion, përcaktohen me urdhër të drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë.

Neni 27
“Nisma ime”

1. Nëpërmjet platformës, në seksionin “Nisma ime”, qytetarët paraqesin propozimet e tyre sipas parashikimeve të nenit 17, të këtij ligji, të cilat, pas vlerësimit të përputhshmërisë së tyre me programin qeverisës, shqyrtohen nga Agjencia në bashkëpunim me funksionarët politikë të ministrive, si dhe pikat e kontaktit të institucionit/ të institucioneve, të cilat kanë politikën në bazë të propozimit, në fushën e tyre të përgjegjësisë.

2. Afati i trajtimit për propozimet e ardhura në seksionin “Nisma ime” është 20 ditë pune nga data e regjistrimit të tyre.

3. Brenda afatit të përmendur në pikën 2, të këtij neni, propozuesi/ propozuesit informohet/informohen nga platforma mbi realizueshmërinë e propozimeve të paraqitura.

Neni 28
“Fjala ime”

1. Nëpërmjet platformës, në seksionin “Fjala ime”, qytetarët paraqesin opinione për një qeverisje më të mirë, sipas parashikimeve të nenit 17, të këtij ligji, të cilat, pas vlerësimit paraprak të tyre, shqyrtohen nga Agjencia në bashkëpunim me funksionarët politikë të ministrive, si dhe pikat e kontaktit të institucionit/ të institucioneve, të cilat janë propozuese apo zhvilluese të reformave apo nismave të cilave iu referohet opinioni.

2. Afati i trajtimit për çështjet e ardhura në seksionin “Fjala ime” është 20 ditë pune nga data e regjistrimit të çështjes.

3. Pas paraqitjes së propozimit, Agjencia njofton brenda afatit mbi hapat e ndërmarrë nga institucioni/ qeveria.

Neni 29
“Interpelanca ime”

1. Nëpërmjet platformës, në seksionin “Interpelanca ime”, qytetarët paraqesin kërkesat e tyre për takim publik me funksionarët e lartë politikë, sipas parashikimeve të nenit 17 të këtij ligji, të cilat, pas vlerësimit paraprak, shqyrtohen nga Agjencia në bashkëpunim me funksionarin politik të Kryeministrit, të Zëvendëskryeministrit, të anëtarëve të kabinetit qeveritar, të cilët organizojnë së bashku me Agjencinë një kalendar të përcaktuar dhe të publikuar në platformën “Me ty për Shqipërinë që duam” për zhvillimin e interpelancës.

2. Pas përfundimit të interpelancës, pjesëmarrësit në interpelancë njoftohen nëpërmjet platformës mbi realizueshmërinë e angazhimeve çdo 30 ditë kalendarike deri në realizimin e plotë të çështjes apo të çështjeve të trajtuara në interpelancë.

Neni 30
“Shkolla ime”

1. Nëpërmjet platformës, në seksionin “Shkolla ime”, komuniteti parashtron, sipas parashikimeve të nenit 17, të këtij ligji, ide apo projekte për përmirësimin e institucionit arsimor parauniversitar që i shërben atij komuniteti, të cilat, pas vlerësimit paraprak, shqyrtohen nga Agjencia në bashkëpunim me funksionarët politikë në bashkëpunim me strukturat përgjegjëse që mbulojnë arsimin parauniversitar të ministrisë përgjegjëse për arsimin dhe pikat e kontaktit të institucionit.

2. Afati i trajtimit të këtyre ideve apo projekteve është 20 ditë pune nga data e regjistrimit të tyre.

3. Pas shqyrtimit të projektidesë, nëse ajo rezulton në përputhje me politikën sektoriale dhe programin qeverisës, propozuesit njoftohen periodikisht nga Agjencia nëpërmjet platformës mbi realizueshmërinë brenda 100 ditëve punë deri në realizimin e plotë.

Neni 31
“Nota ime”

1. Nga notat e qytetarëve do të gjenerohet periodikisht çdo muaj një notë mesatare, e cila do të bëhet publike. Ky vlerësim do të mundësojë informimin në kohë reale të publikut dhe të qeverisë për nivelin e pëlqyeshmërisë së një shërbimi të ofruar nga institucioni publik.

2. Përmes këtij vlerësimi do të dalë edhe një koeficient për vlerësimin zyrtar të çdo drejtuesi dhe ekipi të një institucioni shërbimesh, në nivel qendror apo vendor.

3. Raportimi do të bëhet në mënyrë periodike mujore, tremujore, gjashtëmujore dhe vjetore në rubrikën përkatëse në faqen e platformës www.shqiperiaqeduam.al.

Neni 32
“Dua të kontribuoj”

1. Nëpërmjet platformës, në seksionin “Dua të kontribuoj”, qytetarët paraqesin gatishmërinë e tyre për të kontribuar ose për t’u angazhuar, sipas parashikimeve të nenit 17, të këtij ligji, e cila, pas vlerësimit paraprak, shqyrtohet nga Agjencia në bashkëpunim me funksionarët politikë të ministrive, si dhe pikat e kontaktit të DAP-it.

2. Brenda 10 ditëve punë, personi informohet për interesin e institucionit mbi mënyrën e angazhimit të tij/ të saj, si dhe mbi procedurat ligjore përkatëse në lidhje me këtë angazhim.

Neni 33
“Kuvendimi ynë”

1. Nëpërmjet platformës, në seksionin “Kuvendimi ynë”, qytetarët në kohë reale paraqesin opinione mbi tema të caktuara, të publikuara në mënyrë periodike nga Agjencia, për një qeverisje më të mirë, sipas parashikimeve të nenit 17 të këtij ligji, të cilat analizohen nga Agjencia në bashkëpunim me funksionarët politikë të ministrive, si dhe pikat e kontaktit të institucionit/ institucioneve, të cilat janë propozuese apo zhvilluese të reformave apo nismave që iu referohet opinioni.

2. Agjencia ruan të drejtën të mos publikojë mendime apo komente, të cilat përmbajnë sharje apo shpifje, si dhe sulme personale.

3. Brenda 30 ditëve punë, personi informohet mbi analizën e kryer nga institucionet në lidhje me këtë opinion.

KREU VII
KONTROLLI I VEPRIMTARISË ADMINISTRATIVE

Neni 34
Kontrolli i veprimtarisë administrative

1. Veprimtaria administrative e institucioneve të administratës shtetërore, përveç kontrollit administrativ, i cili kryhet në përputhje me dispozitat e Kodit të Procedurave Administrative mbi mjetet ligjore administrative dhe të legjislacionit në fuqi, si dhe të kontrollit të gjykatës, i nënshtrohet edhe kontrollit nga Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje.

2. Kontrolli nga Agjencia ka si qëllim që, në kuadër të sigurimit të llogaridhënies dhe të ofrimit të shërbimeve publike, të garantojë kryerjen e veprimtarisë administrative nga institucionet e administratës shtetërore në mënyrë të shpejtë, efikase, transparente dhe me cilësinë më të lartë.

3. Agjencia, në bashkëpunim me institucionin e administratës shtetërore, heton kryesisht të gjitha faktet dhe vlerëson të gjitha rrethanat e nevojshme për kontrollin e veprimtarisë administrative të institucionit të administratës shtetërore. Kur është e nevojshme kryerja e hetimeve të thelluara për konstatimin e fakteve të nevojshme të çështjes, titullari i institucionit, me paraqitjen e kërkesës së drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë, miraton krijimin e një grupi pune, pjesë e të cilit do të jenë personat e ngarkuar nga drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë sipas përcaktimit në kërkesë.

Neni 35
Ankesat për kontrollin e veprimtarisë dhe elementet formale të saj

1. Ankesat që i drejtohen Agjencisë për kontrollin e veprimtarisë administrative mund të jenë:

a) në format elektronik në platformën “Me ty për Shqipërinë që duam”;
b) në raste që bëjnë përjashtim, në formë të shkruar, pranë Agjencisë, e cila merr masat për hedhjen e të dhënave përkatëse në platformë.

2. Grupet e interesit mund të kërkojnë kryerjen e kontrollit të veprimeve administrative të lidhura me çështjet që prekin individët apo komunitetin e përfaqësuar pre tyre, duke marrë paraprakisht pëlqimin me shkrim të tyre, si dhe duke parashtruar në mënyrë konkrete e të besueshme pretendimet, arsyet dhe faktet mbi të cilat bazohet kërkesa.

3. Ankesa duhet të jetë mjaftueshëm e qartë për të përcaktuar kërkuesin dhe qëllimin e saj dhe veçanërisht duhet të përmbajë të dhënat e mëposhtme:

a) Numrin unik të identifikimit (NID) të ankuesit;
b) Të dhënat e kontaktit;
c) Shpjegimin për aktin ose veprimin administrativ të kërkuar nga ankuesi, si dhe për rrethanat e mosveprimit të organit përgjegjës;
ç) Prokurën ose autorizimin për ta përfaqësuar, në rast se kërkesa bëhet nga avokati ose përfaqësuesi i ankuesit.

4. Nëse paraqitet me shkrim, nëpunësi i Agjencisë regjistron të dhënat e mëposhtme në formatin e platformës:

a) Numrin unik të identifikimit (NID) të ankuesit;
b) Datën e marrjes në dorëzim të ankesës;
c) Numrin dhe emërtimin e dokumenteve që i bashkëngjiten ankesës, nëse ka të tilla; dhe
ç) Të dhënat e kontaktit.

5. Ankesa nuk pranohet, nëse:

a) është anonime;
b) përbën haptazi abuzim me të drejtën e paraqitjes së ankesës para Agjencisë ose është e papajtueshme me dispozitat e këtij ligji;
c) e njëjta çështje është duke u shqyrtuar në kuadër të një ankese tjetër ose për të është marrë një vendim i mëparshëm dhe nuk ka të dhëna të reja;
ç) është haptazi e pabazuar ose nuk ka informacion të mjaftueshëm për të bërë të mundur një hetim.
6. Paraqitja e kërkesës për kontrollin e veprimtarisë administrative të një institucioni të administratës shtetërore është pa pagesë.

Neni 36
Regjistrimi i ankesës dhe njoftimi i palëve

1. Ankesa regjistrohet në Agjenci sipas një numri unik, të cilin çështja e merr në momentin e regjistrimit në platformë. Numri unik është pjesë e regjistrit të posaçëm të çështjeve. Regjistri i ankesave për kontrollin e veprimtarisë administrative përmban informacionin e mëposhtëm:

a) Numrin unik të ankesës;
b) Datën e regjistrimit;
c) Objektin e ankesës;
ç) Dokumentet që i bashkëngjiten ankesës;
d) Dokumentin e identifikimit, e-mail-in, numrin e kontaktit të ankuesit dhe adresën në rastin e paraqitjes së ankesës në format joelektronik.

2. Për ankesat e paraqitura nëpërmjet platformës “Me ty për Shqipërinë që duam” apo të paraqitura me shkrim pranë Agjencisë dhe të hedhura prej saj në platformë, nëpërmjet postës elektronike të platformës, merret vërtetimi i paraqitjes së ankesës, i cili përmban numrin unik të ankesës, datën dhe listën e dokumenteve të bashkëlidhura, nëse ka të tilla. Paraqitja e ankesës nëpërmjet sistemit postar vërtetohet nga dokumenti postar.

Neni 37
Pasaktësitë e ankesës

1. Në qoftë se ankesa nuk është paraqitur në përputhje me kërkesat e këtij ligji, Agjencia brenda 24 orëve i kërkon ankuesit nëpërmjet postës elektronike që të korrigjojë pasaktësitë brenda 2 ditëve punë nga dita e marrjes së kërkesës për korrigjim.

2. Pavarësisht nga parashikimet e pikës 1, të këtij neni, dhe për aq sa është e mundur, Agjencia i korrigjon vetë pasaktësitë e ankesës, duke mos i dëmtuar interesat ligjorë të palëve të interesuara.

3. Kur ankuesi plotëson pasaktësitë brenda afatit të përcaktuar, ajo quhet e regjistruar nga momenti i saktësimit të ankesës.

4. Kur ankuesi nuk plotëson pasaktësitë brenda afatit të caktuar dhe këto pasaktësi nuk mund të plotësohen nga Agjencia, sipas pikës 2, të këtij neni, ankesa quhet se nuk është regjistruar dhe për këtë vihet në dijeni ankuesi përmes postës elektronike ose shërbimit postar, sipas rastit.

Neni 38
Verifikimi paraprak përpara fillimit të shqyrtimit të ankesës

1. Pas regjistrimit të ankesës, përpara fillimit të shqyrtimit të saj, Agjencia kryen verifikimet:

a) për legjitimimin e palës që ka paraqitur ankesën;
b) nëse është paraqitur më vonë se tre vjet nga ndodhja e fakteve;
c) nëse ankesa mund të shqyrtohet së bashku me ankesat e palëve të tjera, nëse bazohet në të njëjtat fakte dhe bazë ligjore;
ç) nëse e njëjta çështje është vendosur ose është në shqyrtim nga prokuroria apo nga gjykata;
d) nëse përbën haptazi abuzim me të drejtën e paraqitjes së ankesës para Agjencisë ose është e papajtueshme me dispozitat e këtij ligj;
dh) nëse e njëjta çështje është duke u shqyrtuar në kuadër të një ankese tjetër, ose për të është marrë një vendim i mëparshëm dhe nuk ka të dhëna të reja;
e) dhe gjykon mbi ligjshmërinë dhe mundësitë e zgjidhjes së çështjes së paraqitur;
ë) dhe, në çështjet kur trajtimi i saj del jashtë kompetencave të Agjencisë, ajo orienton kërkuesin/ ankuesin ku të drejtohet (në organet e pavarura/ gjykatë).

2. Agjencia mund të mos e fillojë ose mund ta ndërpresë shqyrtimin e ankesës, nëse pas kohës së verifikimeve paraprake vërtetohen shkaqet e përmendura në pikën 1, të këtij neni.

3. Agjencia njofton ankuesin në lidhje me rezultatin e verifikimeve paraprake.

Neni 39
Mënyra e kontrollit të veprimtarisë administrative

1. Agjencia përcakton në mënyrë të pavarur llojin, qëllimin dhe shtrirjen e kontrollit të veprimtarisë administrative, si dhe vlerëson nëse një fakt apo rrethanë është e nevojshme për zgjidhjen e çështjes.

2. Përveçse kur parashikohet ndryshe nga ky ligj, dokumentet që vërtetojnë akte, fakte, cilësi apo gjendje subjektive, të nevojshme për kontrollin e veprimtarisë administrative, vendosen në dispozicion të Agjencisë nga institucioni i administratës shtetërore, kur janë në administrim të tij apo të organeve të tjera shtetërore. Institucioni i administratës shtetërore mund t’i kërkojë ankuesit vetëm elementet e nevojshme për identifikimin e tyre.

Neni 40
Shqyrtimi i ankesës

1. Koordinatori fillon procedurën e shqyrtimit të çështjes në bazë të ankesës së ardhur apo të hedhur në platformë dhe, pasi kryen vlerësimin paraprak, e dërgon atë për informacion të mëtejshëm dhe procesim pranë organeve kompetente nëpërmjet platformës.

2. Pasi vihet në dijeni për ankesën, institucioni publik, jo më vonë se dy ditë pune nëse:

a) konstaton paqartësi në lidhje me përmbajtjen dhe natyrën e kërkesës, i kërkon koordinatorit të bëjë sqarimet e nevojshme;
b) natyra e çështjes e kërkon, përjashtimisht, me miratimin paraprak të Agjencisë, institucioni mund t’i kërkojë ankuesit të paraqesë parashtrime me shkrim brenda afatit 48 orë;
c) konstaton se nuk ka kompetencë, ia kthen ankesën Agjencisë nëpërmjet platformës, e cila menjëherë e dërgon ankesën në institucionin publik kompetent.

3. Gjatë shqyrtimit të ankesës, nëse Agjencia konstaton se përtej shpjegimeve të paraqitura nga organi kompetent, trajtimi i çështjes kërkon këshillimin ligjor të ankuesit mbi rastin, ajo mund ta referojë/ta delegojë atë te Drejtoria e Ndihmës Ligjore Falas, në varësi të Ministrisë së Drejtësisë, e cila e shqyrton kërkesën në përputhje me ligjin nr.111/2017, “Për ndihmën juridike falas të garantuar nga shteti”, dhe aktet nënligjore në zbatim të tij.

4. Kur e sheh të përshtatshme, Agjencia zhvillon një seancë dëgjimore publike dhe fton palët dhe çdo person tjetër të interesuar, si dhe mund të arrijë marrëveshje pajtimi mes ankuesit dhe organit kundër të cilit është paraqitur ankesa, sipas kushteve dhe procedurave të parashikuara në këtë ligj apo legjislacionit të posaçëm të fushës.

Neni 41
Procedura dhe afatet e shqyrtimit të ankimit

1. Nëse gjatë shqyrtimit të ankesës, institucioni publik konstaton se zgjidhja e saj kërkon nxjerrjen e një akti administrativ, kryerjen e veprimeve administrative apo ofrimin e shërbimeve, kjo duhet të realizohet brenda afatit 10 ditë pune nga momenti i regjistrimit të ankesës në platformë. Institucioni i administratës shtetërore njofton Agjencinë dhe palët e tjera të interesuara, nëse ka të tilla, në lidhje me verifikimin e kryer apo vendimin e marrë. Agjencia regjistron përfundimin e shqyrtimit të ankesës dhe përcakton nëse përveç masave me karakter individual mund të ketë nevojë edhe për masa me karakter të përgjithshëm duke rekomanduar zgjidhjen përkatëse.

2. Nëse nxjerrja e aktit, kryerja e veprimit administrativ ose ofrimi i shërbimit, përmendur në pikën 1 nuk mund të realizohet brenda afatit 10 ditë pune, institucioni i administratës shtetërore informon Agjencinë për kohën e nevojshme dhe kërkon shtyrjen e afatit me jo më shumë se 10 ditë të tjera pune, shtyrje që miratohet nga Agjencia jo më shumë se dy herë. Në mungesë të një afati për kryerjen e veprimit administrativ apo ofrimin e shërbimit në legjislacionin e posaçëm, zbatohet afati 60-ditor i kryerjes/ i ofrimit, i parashikuar në nenin 91, pika 2, të Kodit të Procedurave Administrative.

3. Për efekt të zbatimit të këtij neni, afatet e organit administrativ për nxjerrjen e aktit/ kryerjen e veprimit/ ofrimin e shërbimit fillojnë nga momenti kur organi merr njoftimin nga Agjencia për fillimin e procedurës së shqyrtimit të ankesës. Përmbushja e këtij detyrimi nuk e përjashton institucionin dhe/ ose punonjësin nga përgjegjësitë për vonesën e paligjshme para njoftimit dhe as nga masat e parashikuara në kreun V, të këtij ligji.

4. Pavarësisht afateve të përcaktuara sipas pikës 3, kur Agjencia konstaton se organi administrativ ka neglizhuar detyrat e tij, pasi nuk ka nisur procedurën, nuk ka miratuar urdhrin e ngritjes së grupit të punës ose ka tejzgjatur etapat procedurale, me vendim të drejtorit të Përgjithshëm caktohet një afat më i hershëm, nëse nga tërësia e rrethanave dhe e fakteve apo nga natyra e procedurës, aktit ose veprimit të kërkuar, vlerëson se ato mund të kryhen brenda një kohe më të shkurtër.

5. Agjencia, në cilësinë e garantit, ndjek dhe mbikëqyr ecurinë e zbatimit të detyrimeve të organit administrativ sipas këtij neni, duke zbatuar edhe masat detyruese të parashikuara në kreun IV, të këtij ligji.

6. Agjencia apo institucioni publik nuk e ngarkon ankuesin me ndonjë tarifë për shqyrtimin e ankesës.

Neni 42
Veprimet pas përfundimit të shqyrtimit të ankimit dhe kompetencat

1. Pas përfundimit të kontrollit të veprimtarisë administrative, Agjencia:

a) njofton ankuesin për rezultatin e kontrollit dhe masat individuale të marra në zbatim të të drejtave të tij/ të saj dhe/ ose jep sqarimet të nevojshme. Gjithashtu, me qëllim zgjidhjen e problematikave që mbart ankesa, propozon masa të përgjithshme, të cilat konsistojnë në:
i. rekomandim ndaj institucionit të administratës shtetërore apo organit të tij epror për nxjerrjen ose ndryshimin e një akti administrativ, në rast se çmon që nga mosveprimi ose veprimi në kundërshtim me ligjin janë cenuar të drejtat dhe interesat e ligjshëm të qytetarëve.;
ii. kërkesë drejtuar institucionit të administratës shtetërore ose organit epror të tij për zhvillimin e hetimeve administrative shtesë dhe njoftim për rezultatet e hetimit;
iii. kërkesë për ndryshimin e rregullave dhe të procedurave të brendshme të institucioneve ose strukturës së tyre, si dhe propozim institucionit shtetëror përgjegjës për ndërmarrjen e nismës për ndryshimin e akteve ligjore ose nënligjore, në rastet kur çmon që ofrimi i shërbimeve publike nuk mund të realizohet me efektivitet për shkak të pengesave që krijohen nga rregullat dhe procedurat të brendshme, struktura e institucionit të administratës shtetërore ose aktet ligjore ose nënligjore në fuqi;
iv. marrje të masave administrative sipas këtij ligji për vënien në vend të së drejtës së shkelur tek organi epror i organit që ka shkaktuar shkeljen. Për shkelje të rënda të vëna re i propozon çdo organi fillimin e ecurisë disiplinore apo shkarkimin e funksionarëve që janë kompetencë e tyre;
b) refuzim të ankesës, nëse në përfundim të kontrollit të veprimtarisë administrative rezulton se ajo është e pabazuar dhe njoftim të ankuesit mbi rezultatet e kontrollit të veprimtarisë administrative si dhe masat e përgjithshme të propozuara.

2. Për çështje specifike që kërkohet ndërhyrje për shkak të mosmarrëveshjes së kompetencës apo mosbashkërendimit midis ministrive, drejtori i Përgjithshëm i propozon Kryeministrit ndërhyrje për zgjidhjen e çështjes.

KREU VIII
NDËRMJETËSIMI PËR ZGJIDHJEN E MOSMARRËVESHJEVE ME PAJTIM PËRMES AGJENCISË PËR DIALOG DHE BASHKËQEVERISJE

Neni 43
Autorizimi

1. Nëpërmjet këtij ligji, Agjencia autorizohet të kryejë funksionin e ndërmjetësit ndërmjet palëve të interesuara, personave fizikë ose juridikë privatë dhe organit administrativ përgjegjës për shqyrtimin e ankesave të tyre, nëse pas shqyrtimit të tyre sipas parashikimeve të kreut VII, të këtij ligji, ankuesi nuk është i kënaqur me zgjidhjen e ofruar, nëse ka.

2. Funksionin e ndërmjetësit sipas autorizimit të këtij neni, Agjencia e ushtron vetëm nëpërmjet punonjësve të saj që plotësojnë njëkohësisht këto kushte:

a) Të kenë kryer programe të studimeve juridike të ciklit të dytë ose ekuivalente me to, sipas përcaktimeve të legjislacionit për arsimin e lartë;
b) Të kenë eksperiencë profesionale jo më pak se tre vjet;
c) Të mos jenë dënuar për kryerjen me dashje të veprave penale, me vendim gjyqësor të formës së prerë.

3. Punonjësit përgjegjës për ndjekjen e procedurës së ndërmjetësimit caktohen me urdhër të drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë, pas verifikimit të kushteve të përcaktuara në pikën 2, të këtij neni.

Neni 44
Procedura për ndërmjetësim

1. Procedura për ndërmjetësim fillon pas datës së paraqitjes së ftesës për ndërmjetësim nga të paktën njëra nga palët në mosmarrëveshje me organin administrativ. Agjencia mund të propozojë fillimin e procedurës së ndërmjetësimit, nëse palët shohin interesin e paraqitur me shkrim.

2. Procedura e ndërmjetësimit duhet të mos e kalojë afatin 10-ditor nga shprehja e interesit të ankuesit për të përdorur këtë mjet ligjor, afati i cili mund të përsëritet për arsye objektive edhe 10 ditë të tjera pune.

Neni 45
Zhvillimi i ndërmjetësimit

1. Përpara fillimit të procedurës së ndërmjetësimit, Agjencia është e detyruar që të informojë palët për qëllimet dhe parimet e përgjithshme, rolin e ndërmjetësit dhe të palëve në proces, si dhe efektet e marrëveshjes së ndërmjetësimit.

2. Palët, organi administrativ dhe Agjencia nënshkruajnë marrëveshjen për realizimin e procesit të ndërmjetësimit, ku përcaktohen:

a) gjenealitetet e palëve të kësaj marrëveshjeje dhe të përfaqësuesve të tyre;
b) përshkrimi i objektit të mosmarrëveshjes;
c) pranimi i parimeve të ndërmjetësimit, sipas këtij ligji dhe të ndërmjetësit të caktuar;
ç) vendi i ndërmjetësimit.

3. Në çdo çështje, në zbatimin e procedurave të ndërmjetësimit, Agjencia duhet të kujdeset për të siguruar një procedurë ndërmjetësimi falas, trajtimin e njëjtë, të drejtë dhe të paanshëm të palëve, duke marrë parasysh të gjitha rrethanat e çështjes.

4. Kur nuk vendoset paraprakisht ndryshe nga palët, në çdo fazë të zbatimit të procedurave të ndërmjetësimit, me kërkesë ose me miratim nga palët, Agjencia mund të propozojë një zgjidhje miqësore të mosmarrëveshjes. Ky propozim nuk është i detyrueshëm për t’u zbatuar nga palët, përveçse kur ato bien dakord.

Neni 46
Komunikimi me palët

1. Përveçse kur vendoset ndryshe nga palët, Agjencia mund të takojë ose të komunikojë me palët, së bashku ose veçmas me secilën prej tyre.

2. Agjencia, pasi njihet me rrethanat dhe të dhënat e ofruara nga njëra palë në mosmarrëveshje, mund t’i parashtrojë palës tjetër çështjet thelbësore që rezultojnë nga këto rrethana, përveç rastit kur pala i ka bërë të ditur Agjencisë të dhëna të cilat i ka përcaktuar shprehimisht si konfidenciale. Në këtë rast, paraqitja e të dhënave konfidenciale te pala tjetër bëhet vetëm me pëlqimin e palës së parë.

Neni 47
Konfidencialiteti

1. Përveçse kur palët kanë rënë dakord ndryshe, tërësia e të dhënave dhe e rrethanave për procedurat e ndërmjetësimit duhet të mbetet konfidenciale.

2. Pavarësisht nga rregulli i ruajtjes së konfidencialitetit, bëhen publike të dhënat dhe përmbajtja e marrëveshjes së arritur në çështjet kur:

a) është e nevojshme për shkaqe të cenimit të interesave themelorë të shtetit dhe/ apo interesit publik;
b) është e nevojshme për parandalimin apo ndalimin e dhunës fizike apo psikologjike ndaj çdo personi, veçanërisht ndaj fëmijëve apo personave me aftësi të kufizuara;
c) është e nevojshme për parandalimin apo ndalimin e keqtrajtimit, të dhunës fizike apo psikike të personave me aftësi të kufizuara;
ç) nëpërmjet bërjes publike të të dhënave dhe/ apo marrëveshjes së ndërmjetësimit sigurohet zbatimi i kësaj marrëveshjeje.

Neni 48
Mospërdorimi i të dhënave

Përveçse kur palët kanë rënë dakord ndryshe, një palë që merr pjesë në procedurën e ndërmjetësimit ose një person i tretë, përfshirë dhe Agjencinë, nuk mund të kërkojë ose të përdorë në një proces gjyqësor, arbitrazhi a në ndonjë procedurë tjetër të ngjashme, prova ose dëshmi, pavarësisht nga forma e tyre, si më poshtë:

a) ftesën e një pale për të marrë pjesë në një procedurë ndërmjetësimi ose veprimin me të cilin njëra nga palët ka shprehur vullnetin për të marrë pjesë në procedurën e ndërmjetësimit;
b) mendimet e shprehura ose sugjerimet e bëra nga njëra palë gjatë ndërmjetësimit ose nga Agjencia për zgjidhjen e mundshme të mosmarrëveshjes;
c) deklaratat ose pohimet e bëra nga njëra palë gjatë zhvillimit të procedurës së ndërmjetësimit;
ç) propozimet e bëra nga Agjencia;
d) faktin që njëra nga palët në procedurën e ndërmjetësimit ka shprehur vullnetin për të pranuar propozimin e bërë nga Agjencia ose zgjidhjen e mosmarrëveshjes;
dh) një dokument të përgatitur vetëm për qëllim të procedurës së ndërmjetësimit.

Neni 49
Përfundimi i procedurës së ndërmjetësimit

Procedura e ndërmjetësimit përfundon:

a) ditën e nënshkrimit të marrëveshjes për zgjidhjen e mosmarrëveshjes;
b) ditën e nënshkrimit të deklaratës me shkrim të Agjencisë, pas këshillimit me palët që ndërmjetësohen, sepse përpjekjet për ndërmjetësim të mëtejshëm nuk janë të justifikuara;
c) ditën e nënshkrimit të deklaratës me shkrim të palëve ndërmjetëse, me anë të së cilës i drejtohen Agjencisë, ku i njoftojnë se procedura e ndërmjetësimit ka përfunduar;
ç) ditën e nënshkrimit të deklaratës me shkrim të njërës palë, drejtuar palës tjetër, Agjencisë, ku njoftohet se procedura e ndërmjetësimit ka përfunduar;
d) me vdekjen e ndonjërës nga palët në proces;
dh) me likuidimin e personit juridik palë në proces.

Neni 50
Aktmarrëveshja

1. Kur palët bien dakord për zgjidhjen e pranueshme të mosmarrëveshjes ndërmjet tyre, së bashku me Agjencinë nënshkruajnë marrëveshjen përkatëse me shkrim, në kuptim dhe në zbatim të kushteve, të çështjeve dhe të procedurave të parashikuara në këtë ligj. Kjo marrëveshje është e detyrueshme dhe e ekzekutueshme për institucionin publik dhe ankuesin.

2. Në aktmarrëveshje përcaktohen:

a) palët;
b) përshkrimi i mosmarrëveshjes;
c) detyrimet e kushtet që palët i vënë njëra-tjetrës dhe mënyra e afati i përmbushjes së tyre;
ç) nënshkrimi i palëve dhe i përfaqësuesit të Agjencisë.
Afati për përmbushjen e detyrimeve të përcaktuara në marrëveshje vendoset nga palët në mirëkuptim me njëra-tjetrën. Aktmarrëveshja duhet të përmbajë detyrime të qarta dhe saktësisht të përcaktuara.

3. Aktmarrëveshja hartohet në tri kopje, një për secilën palë dhe një kopje që depozitohet te Agjencia, e cila është e detyruar të administrojë çdo aktmarrëveshje dhe dokumentacion lidhur me to.

Neni 51
Zbatimi i marrëveshjes së ndërmjetësimit

Nëse aktmarrëveshja respekton kushtet e përcaktuara në këtë ligji, përbën titull ekzekutiv.

KREU IX
BASHKËQEVERISJA ME NJËSITË E VETËQEVERISJES VENDORE

Neni 52
Marrëveshjet me njësitë e vetëqeverisjes vendore

1. Njësitë e vetëqeverisjes vendore mund të lidhin marrëveshje kuadër me Agjencinë, me qëllim bashkëpunimin për gjithëpërfshirjen e qytetarëve dhe të grupeve të interesit në politikëbërje, garantimin e pjesëmarrjes së tyre në procedurat administrative vendimmarrëse, si dhe ndërveprimin ndërmjet administratës shtetërore e qytetarëve dhe grupeve të interesit me qëllim rritjen e rolit të tyre në përmirësimin e cilësisë së ofrimit të shërbimeve publike, për çështjet që janë në fushën e përgjegjësisë shtetërore të institucioneve të pavarura ose të njësive të vetëqeverisjes vendore.

2. Për njësitë e vetëqeverisjes vendore, marrëveshja miratohet paraprakisht nga organi përfaqësues dhe nënshkruhet nga organi ekzekutiv.

Neni 53
Kushtet e marrëveshjes

Marrëveshja që lidhet midis njësive të vetëqeverisjes vendore, nga njëra anë, dhe Agjencisë, duhet të përmbajë:

a) metodat e bashkëqeverisjes që përdoren nga njësia e vetëqeverisjes vendore, si dhe rregullat e zbatueshme për përfshirjen e metodave të reja, ose ndryshimin e tyre;
b) rregullat për kontrollin e veprimtarisë administrative, në rast se palët bien dakord që Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje mund të kontrollojë veprimtarinë administrative, sipas këtij ligji;
c) mënyrën e zgjidhjes së marrëveshjes.

KREU X
INSPEKTIMI DHE KUNDËRVAJTJET ADMINISTRATIVE

Neni 54
Inspektimi

1. Inspektimi për zbatimin e dispozitave të këtij ligji për bashkëqeverisjen nga institucionet e administratës shtetërore kryhet nga koordinatorët e Agjencisë, sipas dispozitave ligjore në fuqi për inspektimin.

2. Gjatë inspektimeve, koordinatorët duhet të shqyrtojnë në veçanti:

a) zbatimin e mekanizmave për gjithëpërfshirjen e qytetarëve në politikëbërje, garantimin e pjesëmarrjes së tyre në procedurat administrative vendimmarrëse dhe rritjen e përgjegjshmërisë dhe të llogaridhënies së administratës shtetërore, sipas parashikimeve të këtij ligji;
b) përgjegjshmërinë dhe ndërveprimin e institucioneve të administratës shtetërore me çdo qytetar, në përputhje me parashikimet e këtij ligji, me qëllim përfshirjen e tyre në bashkëqeverisje;
c) ligjshmërinë e veprimtarisë administrative të institucioneve të administratës shtetërore, veçanërisht duke pasur në konsideratë afatin e ofrimit të shërbimit;
ç) organizimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të monitorimit, të paralajmërimit të hershëm, të njoftimit dhe të alarmit në fushën e veprimtarisë së tyre;
d) zbatimin e detyrimeve ligjore, si edhe të udhëzimeve të ndryshme të dhëna nga Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje.

Neni 55
Konstatimi i shkeljeve

1. Shkelja e dispozitave të këtij ligji konstatohet nga koordinatori i Agjencisë dhe për këtë mbahet procesverbali përkatës, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për inspektimin.

2. Mënyra e konstatimit dhe e shqyrtimit të kundërvajtjeve administrative realizohet në bazë të legjislacionit në fuqi për kundërvajtjet administrative, ndërkohë që formati i procesverbalit të konstatimit të shkeljes miratohet me urdhër të drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë.

Neni 56
Kundërvajtjet administrative

1. Në përfundim të inspektimit, në rastet kur konstatohen shkelje, sipas këtij ligji, Agjencia mund:

a) të kërkojë nga organi përgjegjës fillimin e procedimit disiplinor ndaj çdo nëpunësi që ka shkelur dispozitat e këtij ligji, si dhe marrjen e një mase disiplinore të përshtatshme për shkeljen e konstatuar, duke përfshirë largimin nga detyra. Në përfundim të procedimit disiplinor, organi përgjegjës është i detyruar të njoftojë Agjencinë për rezultatet e procedimit disiplinor;
b) t’i propozojë ministrit përgjegjës ose Kryeministrit lirimin nga detyra të titullarit të organit administrativ;
c) të urdhërojë çdo rregullim ose masë tjetër të përshtatshme; në këtë rast, institucioni i administratës shtetërore ndaj të cilit është kryer inspektimi raporton brenda 30 ditëve tek Agjencia në lidhje me veprimet e ndërmarra për zbatimin e vendimit. Në rast se institucioni, ndaj të cilit është kryer inspektimi, nuk e informon Agjencinë ose nuk e zbaton vendimin, ajo vendos masë për ndëshkimin me gjobë. Sanksioni me gjobë shfuqizohet nëse subjekti kundër të cilit është paraqitur ankesa e zbaton vendimin brenda shtatë ditëve pasi është vendosur sanksioni.

2. Kur vendos masën, Agjencia siguron që ajo të jetë:

a) e efektshme dhe parandaluese;
b) në përpjesëtim me gjendjen që e shkaktoi vendosjen e masës. Nëse vendoset gjobë, Agjencia përcakton shumën e gjobës duke marrë parasysh:

i. natyrën dhe fushën e veprimit të shkeljes;
ii. rrethanat personale e financiare të shkelësit, veçanërisht duke marrë në konsideratë të gjitha burimet e të ardhurave.

3. Çdo person që shkel dispozitat e këtij ligji dënohet me gjobë, si më poshtë:

a) Institucioni i administratës shtetërore nga 10 000 deri në 60 000 lekë;
b) Nëpunësi publik ose titullari i institucionit publik, brenda personit juridik, i cili është përgjegjës për shkeljen nga 30 000 deri në 80 000 lekë.

4. Me vendim të Këshillit të Ministrave parashikohen rregullat specifike mbi masën dhe mënyrën e zbatimit të parashikimeve të këtij neni.

Neni 57
Ankimi

1. Ankimi administrativ kundër gjobës së vendosur për shkeljen administrative paraqitet dhe shqyrtohet sipas parashikimeve të Kodit të Procedurave Administrative dhe të legjislacionit në fuqi për inspektimin te Komisioni i Shqyrtimit të Kundërvajtjeve Administrative pranë Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje.

2. Përbërja e komisionit dhe procedura e shqyrtimit miratohen me urdhër të Kryeministrit.

3. Kundër vendimit të komisionit mund të bëhet ankim, brenda 45 ditëve në gjykatën kompetente për çështjet administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 58
Ekzekutimi i vendimit

Ekzekutimi i gjobave në zbatim të këtij ligji bëhet, sipas legjislacionit në fuqi për kundërvajtjet administrative.

KREU XI
DISPOZITA TË FUNDIT

Neni 59
Hedhja në platformë e ankesave të ardhura përmes protokollit të institucioneve

1. Ngarkohen institucionet e administratës shtetërore që të gjitha tipologjitë e çështjeve, të cilat në kuptim të këtij ligji janë objekt i platformës “Me ty për Shqipërinë që duam”, të hedhin në platformën elektronike ankesat që administrohen fizikisht në rrugë zyrtare, çështjet për të cilat në pamundësi të adresimit në platformë, qytetari apo subjekti ka bërë një ankesë me shkrim.

2. Institucionet e administratës shtetërore, objekt zbatimi i këtij ligji, ngarkohen të mos pranojnë më letra fizike nga qytetarët për çështje që lidhen me problematika, objekt trajtimi nga platforma “Me ty për Shqipërinë që duam”. Përjashtim bëjnë vetëm rastet e cituara në pikën 2, të këtij neni.

3. Të gjitha komunikimet midis qytetarëve apo subjekteve private me platformën dhe të platformës me institucionin përgjegjës kryhen përmes sistemit elektronik të platformës, nga ku gjurmohet vijimësia e çështjeve deri në përfundimin e tyre.

4. Procedurat dhe metodologjia e hedhjes së ankesave fizike në platformë deri në tërheqjen e plotë të shkresave përcaktohet me urdhër të drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë.

Neni 60
Ankesat në të gjitha nivelet e administratës

1. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, të gjitha zyrat për marrëdhënie me publikun në administratën shtetërore në varësi të Këshillit të Ministrave, pushojnë së ekzistuari dhe çështjet e ankesave të parashikuara në këtë ligj do të trajtohen vetëm nga platforma “Me ty për Shqipërinë që duam”. Punonjësit e këtyre zyrave, në rast pamundësie të ricaktimit të tyre në pozicione pune të tjera brenda të njëjtave institucione, trajtohen në përputhje me dispozitat e legjislacionit për nëpunësin civil për mbylljen ose ristrukturimin e institucionit, apo me dispozitat e Kodit të Punës, në varësi të kuadrit ligjor që rregullon marrëdhëniet e tyre të punës sipas aktit të krijimit të institucionit.

2. Prej datës 1.1.2022 institucionet shtetërore pranojnë ankesa në lidhje me veprimtarinë e tyre vetëm nëpërmjet platformës “Me ty për Shqipërinë që duam”, me përjashtim të rasteve të veçanta, të parashikuara në nenin 22, pika 1, të këtij ligji.

Neni 61
Sistemi i Qarkullimit të Dokumenteve me Nënshkrim Elektronik (SQDNE)

1. Ofrimi i shërbimeve nga të gjitha institucionet shërbimofruese, aplikimet e të cilave realizohen nëpërmjet platformës “e-Albania”, do të realizohet vetëm elektronikisht, duke siguruar lëshimin e dokumentit përfundimtar me vulë elektronike ose nënshkrim elektronik.

2. Agjencia është përgjegjëse për monitorimin e zbatimit të afateve dhe të përdorimit të SQDNE-së, në rastet kur duhet të ketë shkëmbim dokumentacioni shoqërues ndërmjet institucioneve, deri në marrjen e shërbimit dhe të dokumentit përfundimtar me vulë elektronike ose nënshkrim elektronik nga qytetarët dhe subjektet sipas afateve ligjore.

3. Procedurat dhe metodologjia e monitorimit dhe e kontrollit të veprimtarisë administrative në kuadër të pikës 1, të këtij neni, përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

Neni 62
Aktet nënligjore

1. Ngarkohet Këshilli i Ministrave, që, brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të neneve 14, pikat 2 e 7, 16, pika 4, 18, 22, pikat 3 e 4, 56, pika 4, 61, pika 3, të këtij ligji.

2. Ngarkohet Agjencia që brenda 3 muajsh nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të neneve 26, pika 4, 55, pika 2, 59, pika 5, të këtij ligji.

Neni 63
Hyrja në fuqi

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

K R Y E T A R I
LINDITA NIKOLLA

###

V E N D I M
PËR

PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR BASHKËQEVERISJEN”

Në mbështetje të neneve 81, pika 1, e 100, të Kushtetutës, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Propozimin e projektligjit “Për bashkëqeverisjen”, për shqyrtim e miratim në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, sipas tekstit dhe relacionit që i bashkëlidhen këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

***

V E N D I M
PËR

PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË SHTETIT TË IZRAELIT, PËR SHMANGIEN E TAKSIMIT TË DYFISHTË DHE PARANDALIMIN E EVAZIONIT FISKAL NË LIDHJE ME TATIMIN MBI TË ARDHURAT”

Në mbështetje të neneve 81, pika 1, dhe 100, të Kushtetutës, dhe të nenit 17, të ligjit nr.43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Propozimin e projektligjit “Për ratifikimin e konventës, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Shtetit të Izraelit, për shmangien e taksimit të dyfishtë dhe parandalimin e evazionit fiskal në lidhje me tatimin mbi të ardhurat”, sipas tekstit dhe relacionit që i bashkëlidhen këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

###

P R O J E K T L I GJ
PËR

RATIFIKIMIN E KONVENTËS, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË SHTETIT TË IZRAELIT, PËR SHMANGIEN E TAKSIMIT TË DYFISHTË DHE PARANDALIMIN E EVAZIONIT FISKAL NË LIDHJE ME TATIMIN MBI TË ARDHURAT

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë

V E N D O S I:

Neni 1

Ratifikimin e konventës, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Shtetit të Izraelit, për shmangien e taksimit të dyfishtë dhe parandalimin e evazionit fiskal në lidhje me tatimin mbi të ardhurat, sipas tekstit bashkëlidhur këtij ligji.

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E T A R I
LINDITA NIKOLLA

***

V E N D I M
PËR

PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË FINANCIMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, PËRFAQËSUAR NGA KËSHILLI I MINISTRAVE, REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT, PËRFAQËSUAR NGA SEKRETARIATI PËR ÇËSHTJET EVROPIANE DHE KOMISIONIT EVROPIAN, PËR PROGRAMIN E VEPRIMIT TË BASHKËPUNIMIT NDËRKUFITAR IPA II, MAQEDONI E VERIUT-SHQIPËRI 2014-2020, ALOKIMET PËR VITIN 2020”

Në mbështetje të neneve 81, pika 1, dhe 100, të Kushtetutës, dhe të nenit 17, të ligjit nr.43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Propozimin e projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave, Republikës së Maqedonisë së Veriut, përfaqësuar nga Sekretariati për Çështjet Evropiane dhe Komisionit Evropian, për Programin e Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA II, Maqedoni e Veriut – Shqipëri 2014-2020, alokimet për vitin 2020”, për shqyrtim e miratim në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, sipas tekstit dhe relacionit që i bashkëlidhen këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

###

P R O J E K T L I GJ
PËR

RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË FINANCIMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, PËRFAQËSUAR NGA KËSHILLI I MINISTRAVE, REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT, PËRFAQËSUAR NGA SEKRETARIATI PËR ÇËSHTJET EVROPIANE DHE KOMISIONIT EVROPIAN, PËR PROGRAMIN E VEPRIMIT TË BASHKËPUNIMIT NDËRKUFITAR IPA II, MAQEDONI E VERIUT-SHQIPËRI 2014-2020, ALOKIMET PËR VITIN 2020

Në mbështetje të neneve, 78, 83, pika 1, dhe 121, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë

V E N D O S I:

Neni 1
Ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave, Republikës së Maqedonisë së Veriut, përfaqësuar nga Sekretariati për Çështjet Evropiane dhe Komisionit Evropian, për Programin e Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA II, Maqedoni e Veriut-Shqipëri 2014-2020, alokimet për vitin 2020, që i bashkëlidhet këtij ligji.

Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E T A R I
LINDITA NIKOLLA

***

V E N D I M
PËR

PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT, PËR NGRITJEN E PIKAVE TË PËRBASHKËTA TË KALIMIT KUFITAR, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT”

Në mbështetje të neneve 81, pika 1, dhe 100, të Kushtetutës, si dhe të nenit 17, të ligjit nr.43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Propozimin e projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, për ngritjen e pikave të përbashkëta të kalimit kufitar, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut”, për shqyrtim e miratim në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, sipas tekstit dhe relacionit që i bashkëlidhen këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

###

P R O J E K T L I GJ
PËR

RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT, PËR NGRITJEN E PIKAVE TË PËRBASHKËTA TË KALIMIT KUFITAR, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë

V E N D O S I:

Neni 1

Ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, për ngritjen e pikave të përbashkëta të kalimit kufitar, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut, që i bashkëlidhet këtij ligji.

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E T A R I
LINDITA NIKOLLA

***

P R O J E K T L I GJ
PËR

STATUSIN “FËMIJË NË PËRKUJDESJE TË REPUBLIKËS”

Në mbështetje të neneve 78, 81, pika 1, dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë

V E N D O S I:

KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1
Objekti

Objekti i këtij ligji është përcaktimi i kritereve dhe procedurës për përfitimin e statusit “Fëmijë në përkujdesje të Republikës” si dhe i të drejtave e përfitimeve që rrjedhin nga ky status.

Neni 2
Qëllimi

Qëllimi i këtij ligji është marrja në mbrojtje dhe në përkujdesjen e shtetit të fëmijës, njëri ose të dy prindërit e të cilit apo, në mungesë të tyre, personi i ngarkuar ligjërisht me kujdestarinë e tij, kanë humbur jetën në kushtet e përcaktuara nga ligji “Për statusin “Dëshmor i Atdheut”, në përpjekje për mbrojtjen e pronës publike apo mbrojtjen e jetës së individit, si rezultat i një akti vetëmohimi ose patriotizmi, për shkak të plagëve të marra apo të sëmundjeve të shkaktuara si pasojë e kryerjes me përgjegjshmëri të detyrës dhe ushtrimit të profesionit në kushte të jashtëzakonshme apo të fatkeqësisë natyrore. Ky ligj garanton mirëqenien dhe zhvillimin e jetës së fëmijës, nëpërmjet ndihmës dhe përkujdesjes efektive të shtetit, bazuar në interesin më të lartë të fëmijës.

Neni 3
Subjektet

Subjekte të këtij ligji janë personat, të cilëve u jepet statusi “Fëmijë në përkujdesje të Republikës”, familjarët e tyre, organet e pushtetit qendror e të njësive të vetëqeverisjes vendore që ngarkohen për ndjekjen dhe zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga ky ligj.

Neni 4
Përkufizime

Në kuptim të këtij ligji, termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:

1. “Dëshmor i Atdheut” ka të njëjtin kuptim sipas përcaktimit të dhënë në ligjin nr.109/2018, “Për statusin “Dëshmor i atdheut””.

2. “Personi i ngarkuar me përkujdesjen ndaj fëmijës”, kujdestari ligjor, i cili, sipas ligjit apo një vendimi gjykate, i ofron fëmijës një mjedis familjar, kushte për mirërritje, përkujdesje fizike, mbështetje emocionale dhe kushtet për arsimim e formim.

3. “Akt vetëmohimi”, veprimi apo mosveprimi i kryer me vullnet të plotë nga ana e një individi, pa kursyer edhe jetën e tij, në mbrojtje të interesave të shtetit, të mirës publike ose të jetës së personit.

4. “Subjekte kërkuese”, përfaqësues ligjorë të fëmijës së mitur, për të cilin kërkohet që të jepet statusi “Fëmijë në përkujdesje të Republikës”, drejtues të organeve shtetërore, organizatave jofitimprurëse, si dhe përfaqësues të shoqërisë civile.

KREU II
KRITERET PËR MARRJEN E STATUSIT “FËMIJË NË PËRKUJDESJE TË REPUBLIKËS”

Neni 5
Kriteret për marrjen e statusit “Fëmijë në përkujdesje të Republikës”

Gëzojnë të drejtën për marrjen e statusit “Fëmijë në përkujdesje të Republikës” kategoritë e mëposhtme të personave që nuk kanë mbushur ende moshën 18 vjeç:

a) Fëmijët apo personat nën kujdestari të një personi të shpallur apo të njohur me statusin “Dëshmor i Atdheut”;
b) Fëmijët apo personat nën kujdestari të shtetasve shqiptarë, të cilët kanë humbur jetën, qoftë edhe për shkak të plagëve të marra, në përpjekje për të ndihmuar popullsinë, për mbrojtjen e pronës publike ose për shpëtimin e mbrojtjen e jetës së individit, si rezultat i një akti vetëmohimi apo patriotizmi;
c) Fëmijët apo personat nën kujdestari të shtetasve shqiptarë që kanë humbur jetën, qoftë edhe për shkak të plagëve apo të sëmundjeve të marra, si pasojë e kryerjes me përgjegjshmëri të funksionit apo detyrës publike në kushte apo situata që lidhen me ngjarje të jashtëzakonshme apo të fatkeqësive natyrore, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi.

Neni 6
Humbja apo përjashtimi nga statusi “Fëmijë në përkujdesje të Republikës”

Statusin “Fëmijë në përkujdesje të Republikës” nuk e përfiton ose, në rast se e ka përfituar, e humbet, personi:

a) i dënuar me vendim gjykate të formës së prerë për:

i. krime kundër njerëzimit;
ii. krime kundër rendit kushtetues;
iii. veprimtari me qëllime terroriste;
iv. vepra penale kundër pronës dhe interesave të shtetit.

b) për të cilin vërtetohet gjyqësisht se vendimi për njohjen e statusit është bazuar në dokumente të falsifikuara.

Neni 7
Dokumentet për marrjen e statusit “Fëmijë në përkujdesje të Republikës”

Për marrjen e statusit “Fëmijë në përkujdesje të Republikës” vlejnë si burime parësore vendimet e organeve publike të marra në kohën e ngjarjeve, aktet dhe ekspertizat mjekësore për vërtetimin e lidhjes shkak-pasojë të humbjes së jetës, çdo lloj dokumeti autentik, dëshmues për statusin civil dhe lidhjen familjare të personit si një prej rasteve të parashikuara në nenin 5, të këtij ligji.

Neni 8
Kërkesa për marrjen e statusit “Fëmijë në përkujdesje të Republikës”

1. Statusi “Fëmijë në përkujdesje të Republikës” jepet me vendim të Komisionit Qendror për dhënien e statusit “Fëmijë në përkujdesje të Republikës”, me kërkesë të paraqitur nga subjektet e interesuara, si më poshtë vijon:

a) Familjarë të fëmijës (prindër, vëllezër ose motra), kujdestari ose përfaqësuesi ligjor i fëmijës;
b) Përfaqësues të autorizuar të organeve të qeverisjes qendrore ose vendore;
c) Çdo organizatë joqeveritare me qëllim jofitimprurës që ka për synim mbrojtjen dhe mirëqënien e fëmijëve.

2. Formati i kërkesës, llojet e dokumenteve që paraqiten për marrjen e statusit “Fëmijë në përkujdesje të Republikës” si dhe kushtet teknike të plotësimit të tyre përcaktohen me udhëzim të kryetarit të Komisionit Qendror të statusit “Fëmijë në përkujdesje të Republikës”.

KREU III
TË DREJTAT QË RRJEDHIN NGA STATUSI
“FËMIJË NË PËRKUJDESJE TË REPUBLIKËS”

Neni 9
Përfitimi i statusit “Fëmijë në përkujdesje të Republikës”

Statusi “Fëmijë në përkujdesje të Republikës” përfitohet deri në moshën 18 vjeç dhe i siguron personit një trajtim të veçantë material e moral, sipas parashikimeve të këtij ligji, deri në moshën 25 vjeç, nëse ndjek arsimin e lartë. Pas kësaj moshe statusi ruhet gjatë gjithë jetës, por nuk jep të drejtë për trajtim të veçantë material, përveç shoqërimit, nderimit dhe përkujdesjes morale nga organet publike përkatëse, sipas parashikimit të pikës 2, të nenit 10, të këtij ligji.

Neni 10
Të drejtat që rrjedhin nga statusi “Fëmijë në përkujdesje të Republikës”

1. Personi, të cilit i jepet statusi “Fëmijë në përkujdesje të Republikës”, gëzon këto të drejta:

a) Përfiton trajtim financiar mujor që llogaritet në bazë të pagës mujore me të lartë të prindit apo kujdestarit ligjor që ka humbur jetën, pavarësisht nga periudha e sigurimit të të ndjerit, përkatësisht në masën:

– 100 për qind për çdo fëmijë, kur në ngarkim të personit, që ka humbur jetën, ka vetëm një fëmijë që gëzon statusin “Fëmijë në përkujdesje të Republikës”,
– 70 për qind për çdo fëmijë, kur në ngarkim të personit, që ka humbur jetën, ka dy fëmijë që gëzojnë statusin “Fëmijë në përkujdesje të Republikës”,
– 50 për qind për çdo fëmijë, kur në ngarkim të personit, që ka humbur jetën, ka tre fëmijë që gëzojnë statusin “Fëmijë në përkujdesje të Republikës”,
– 40 për qind për çdo fëmijë, kur në ngarkim të personit, që ka humbur jetën, ka katër fëmijë që gëzojnë statusin “Fëmijë në përkujdesje të Republikës”,
– 30 për qind për çdo fëmijë, kur në ngarkim të personit, që ka humbur jetën, ka më shumë se katër fëmijë që gëzojnë statusin “Fëmijë në përkujdesje të Republikës”. Në këtë rast trajtimi financiar mujor për të gjithë fëmijët përfitues të mos tejkalojë shumën 150 % të pagës më të lartë të prindit apo kujdestarit ligjor që ka humbur jetën.

Në rastin e përfitimit të trajtimit financiar sipas parashikimeve të ligjeve të tjera, ka të drejtë të zgjedhë trajtimin financiar më të favorshëm. Pagesa e trajtimit financiar sipas kësaj pike do të kryhet nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore.

b) Përfiton shërbim falas shëndetësor e spitalor në institucionet shëndetësore publike apo kur është e nevojshme edhe private sipas përcaktimeve me vendim të Këshillit të Ministrave;
c) Në sistemin arsimor parauniversitar përfiton trajtim financiar sipas kuadrit ligjor për përfitimin e bursave e të pagesave për nxënësit e arsimit parauniversitar në institucionet arsimore parauniversitare publike dhe tekste shkollore falas ;
ç) Përfiton bursë të plotë nga fondi i mbështetjes studentore dhe përjashtohet nga tarifa vjetore e shkollimit sipas kuadrit ligjor në fuqi, kur fiton të drejtën e ndjekjes së një programi studimi në arsimin e lartë në institucionet publike të arsimit të lartë;
d) Përfiton orientim profesional falas sipas kërkesës në fund të çdo cikli arsimor;
dh) Përfiton mbështetje për një trajtim preferencial për punësim në administratën publike dhe/ose biznesin privat, në përfundim të studimeve të arsimit të lartë, sipas kushteve të përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave.

2. Personi, që merr statusin “Fëmijë në përkujdesje të Republikës”, ka gjithashtu të drejtë:

a) të përkujtojë sakrificën dhe vetëmohimin e prindërve të tij, në kuadër të një ceremonie nën përgjegjësinë e organeve publike qendrore e lokale;
b) të organizohet në shoqata, qendra dhe fondacione jofitimprurëse me synim vlerësimin e sakrificës dhe vetëmohimit të prindërve dhe dhënien e shembullit te brezat;
c) të bëhet pjesë, sipas përcaktimeve të Ceremonialit të Republikës së Shqipërisë, përmes një vendimi të Këshillit të Ministrave, të ceremonive dhe organizimeve madhore me rastin e festave kombëtare dhe atyre zyrtare.

3. Përfitimet sipas këtij neni mbulohen nga buxheti i shtetit.

KREU IV
ORGANET E PARAQITJES SË KËRKESËS, SHQYRTIMIT DHE MARRJES SË VENDIMIT

Neni 11
Komisioni Qendror i statusit “Fëmijë në përkujdesje të Republikës”

1. Pranë ministrisë përgjegjëse për çështjet sociale krijohet Komisioni Qendror i statusit “Fëmijë në përkujdesje të Republikës”, si autoriteti që ka kompetencë dhënien e statusit “Fëmijë në përkujdesje të Republikës”, pas shqyrtimit të kërkesave dhe propozimeve të paraqitura nga subjektet e përcaktuara në nenin 8, të këtij ligji.

2. Komisioni Qendror për statusin “Fëmijë në përkujdesje të Republikës” është organ kolegjial ad hoc, i përbërë nga 7 anëtarë. Komisioni kryesohet nga ministri përgjegjës për çështjet sociale dhe në përbërje ka 4 anëtarë në nivel zëvendësministrash dhe 2 anëtarë nga organizatat e mbrojtjes të të drejtave të fëmijëve apo të mbrojtjes së njeriut. Komisioni Qendror, për ushtrimin e përgjegjësive të caktuara në ligj, përfiton një shpërblim financiar, sipas legjislacionit në fuqi dhe mbështetet nga një staf teknik. Përgjegjësi i stafit teknik kryen dhe detyrën e sekretarit teknik të Komisionit Qendror.
Përbërja, rregullat e detajuara për organizimin dhe funksionimin e Komisionit Qendror dhe sekretariatit përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozimin e ministrit përgjegjës për çështjet sociale.

3. Komisioni Qendror shqyrton dhe vendos për çdo kërkesë apo propozim brenda 30 ditëve nga depozitimi i tyre në mënyrë shkresore apo elektronike në sekretarinë e Komisionit, sipas përcaktimeve në udhëzimin e miratuar me vendim të Komisionit.

4. Komisioni Qendror raporton të paktën 1 herë në vit pranë Këshillit të Ministrave mbi punën e kryer në kuadër të kompetencave të tij.

KREU V
E DREJTA E ANKIMIMIT

Neni 12
Ankimimi

Kundër vendimit të Komisionit Qendror të statusit “Fëmijë në përkujdesje të Republikës” si dhe në rastet kur ky komision nuk shprehet brenda afatit të përcaktuar në nenin 11, të këtij ligji, subjektet e interesuara mund të paraqesin ankim pranë ministrit përgjegjës për çështjet sociale, i cili shprehet brenda 15 ditëve nga depozitimi i ankimit. Kundër urdhrit të ministrit ose kur ministri nuk shprehet brenda afatit të parashikuar në këtë pikë paraqitet ankim pranë gjykatës kompetente, në përputhje me rregullat e parashikuara nga legjislacioni në fuqi për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative.

KREU VI
DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT

Neni 13
Dispozitë kalimtare

1. Personat sipas kategorive të parashikuara në nenin 5, të këtij ligji, kanë të drejtën për të përfituar statusin “Fëmijë në përkujdesje të Republikës” pavarësisht nëse prindi apo kujdestari ligjor ka humbur jetën përpara hyrjes në fuqi të këtij ligji.

2. Gëzon të drejtën për të përfituar statusin “Fëmijë në përkujdesje të Republikës” personi që nuk ka mbushur moshën 18 vjeç, prindi apo kujdestari ligjor i të cilit i përket kategorisë mjek apo infermier, që ka humbur jetën, qoftë edhe përpara hyrjes në fuqi të këtij ligji, si rezultat i infeksionit SARS-COVID 19, të marrë gjatë apo për shkak të kryerjes së detyrës në institucionet e specializuara/spitalet Covid-19.

Neni 14
Akte nënligjore

1. Ngarkohet Këshilli i Ministrave, që, brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të neneve 10 dhe 11, të këtij ligji.

2. Ngarkohet kryetari i Komisionit Qendror të statusit “Fëmijë në përkujdesje të Republikës”, që, brenda 30 ditëve, të nxjerrë udhëzim në zbatim të pikës 2, të nenit 8, të këtij ligji.

3. Ngarkohet Komisioni Qendror i statusit “Fëmijë në përkujdesje të Republikës” që, brenda 30 ditëve nga krijimi i Komisionit, të nxjerrë vendim në zbatim të pikës 3, të nenit 11, të këtij ligji.

Neni 15
Hyrja në fuqi

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E T A R I
LINDITA NIKOLLA

###

V E N D I M
PËR

PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR STATUSIN “FËMIJË NË PËRKUJDESJE TË REPUBLIKËS””

Në mbështetje të neneve 81, pika 1, dhe 100, të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Propozimin e projektligjit “Për statusin “Fëmijë në përkujdesje të Republikës””, për shqyrtim dhe miratim në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, sipas tekstit dhe relacionit që i bashkëlidhen këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

 

 

*SHËNIM: BAZUAR NË NENIN 117 TË KUSHTETUTËS SË RSH DHE NENIT 29 TË LIGJIT PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE, VENDIMET E KËSHILLIT TË MINISTRAVE PUBLIKOHEN NË FLETOREN ZYRTARE DHE HYJNË NË FUQI PAS BOTIMIT TË TYRE. DREJTORIA E KOMUNIKIMIT PRANË KËSHILLIT TË MINISTRAVE PËRPIQET TË BOTOJË NË KOHËN MË TË SHPEJTË TË MUNDSHME VENDIMET E MBLEDHJEVE TË QEVERISË, POR VERSIONI ZYRTAR DHE HYRJA E TYRE NË FUQI BËHET VETËM PASI VENDIMI BOTOHET NE QBZ. SHPESHHERË, VENDIMET E KËSHILLIT TË MINISTRAVE KANË NEVOJË PËR ZBARDHJE TË MËTEJSHME, ÇKA E VONON PUBLIKIMIN E TYRE NË KËTË FAQE.

 

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Shtator 2021:

V E N D I M
PËR

KRIJIMIN, ORGANIZIMIN DHE FUKSIONIMIN E AGJENCISË PËR MEDIA DHE INFORMIM

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.90/2012, “Për organizimin dhe fuksionimin e administratës shtetërore”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

1. Krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Media dhe Informim (më poshtë “Agjencia”) e njohur për publikun edhe si “Media and Information Agency – MIA”, si person juridik publik, në varësi të Kryeministrit, me seli në Tiranë.
2. Agjencia financohet nga buxheti i shtetit, donacione dhe burime të tjera të ligjshme.

3. Agjencia ka si mision të sigurojë transparencën në lidhje me politikat, aktivitetet, projektet, eventet, si dhe qëllimin, objektivat, risitë apo problematikat që zgjidhen nëpërmjet akteve të Këshillit të Ministrave dhe të akteve të tjera të ministrave dhe çdo institucioni të administratës shtetërore.

II. PËRGJEGJËSITË FUNKSIONALE TË AGJENCISË

Agjencia ka këto përgjegjësi:

1. Organizon punën për të informuar dhe komunikuar me publikun dhe median.
2. Organizon punën për të përgatitur qëndrimet dhe sondazhet e qeveritare mbi çështjet me interes publik.

III. ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I AGJENCISË

1. Agjencia e shtrin veprimtarinë e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe organizohet në nivel qendror.

2. Agjencia drejtohet nga drejtori i Përgjithshëm, i cili përgjigjet para Kryeministrit dhe përfaqëson agjencinë në marrëdhënie me të tretët.

3. Drejtori i Përgjithshëm i agjencisë emërohet, lirohet apo shkarkohet nga detyra nga Kryeministri. Drejtori i Përgjithshëm duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme:

a) Të jetë shtetas shqiptar;
b) Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
c) Të ketë diplomë të nivelit “Master shkencor” apo “Master profesional”, sipas legjislacionit për arsimin e lartë, në shkencat sociale dhe/ose komunikim;
ç) Të ketë përvojë pune, të paktën 7 (shtatë) vjet në profesion apo në fusha të lidhura me informimin dhe komunikimin;
d) Të shquhet për aftësi profesionale dhe figurë të pastër etiko-morale;
dh) Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga puna, që nuk është shuar sipas legjislacionit në fuqi;
e) Të mos jetë dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale.

4. Drejtori i Përgjithshëm lirohet ose shkarkohet nga detyra kur:

a) plotësohet mosha për pensionin e plotë të pleqërisë;
b) dënohet me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
c) deklarohet i paaftë për punë nga komisioni kompetent mjekësor;
ç) gjendet në një situatë të konfliktit të vazhdueshëm të interesit;
d) jep dorëheqjen nga detyra;
dh) kryen shkelje të rënda gjatë kryerjes së detyrës.

5. Drejtori i Përgjithshëm mbështetet në veprimtarinë e tij nga një zëvendësdrejtor i përgjitshëm i cili emërohet, lirohet apo shkarkohet nga detyra nga drejtori i Përgjithshëm.

6. Marrëdhëniet e punës së drejtorit të Përgjithshëm, zëvendësdrejtorit të përgjithshëm, nëpunësve dhe punonjësve administrativë të Agjencisë rregullohen në bazë të Kodit të Punës.

7. Struktura dhe organika e Agjencisë miratohen me urdhër të Kryeministrit, sipas legjislacionit në fuqi për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore.

8. Drejtori i Përgjithshëm, statusi i të cilit barazohet me atë të ministrit të shtetit, është zëdhënës i Këshillit të Ministrave. Si zëdhënës i Këshillit të Ministrave mund të jetë edhe zëvendësdrejtori i përgjithshëm ose çdo person tjetër i caktuar nga Kryeministri. Zëdhënësat e ministrave janë nëpunësit e agjencisë të përcaktuar nga drejtori i Përgjthshëm të cilët punojnë pranë institucioneve përkatëse.

9. Në përbërje të Agjencisë, pranë secilës ministri dhe institucion qendror në varësi të Kryeministrit apo ministrave krijohen struktura apo përcaktohen nëpunës përgjegjës për informimin, komunikimin mediatik, të ngarkuar nga Agjencia me përfaqësimin e institucioneve respektive në komunikimet dhe raportet me publikun dhe mediat apo me çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga drejtori i Përgjithshëm.

10. Agjencia, në funksion të realizimit të misionit të saj, kryen këto detyra:

a) Drejton dhe koordinon punën e strukturave/nëpunësve përgjegjës për informimin dhe komunikimin mediatik dhe çështjet publike si dhe koordinon organizimin e aktiviteteve informuese, konferencave për shtyp dhe çdo eventi publik të këtyre institucioneve;
b) Në bashkëpunim me strukturat përgjegjëse në kabinetin e Kryeministrit, organizon konferencat për shtyp të Kryeministrit, si dhe e përfaqëson atë/Këshillin e Ministrave dhe administratën në varësi të tij në këto konferenca, nëpërmjet zëdhënësit të Këshillit të Ministrave apo personit të caktuar nga Kryeministri me këtë detyrë;
c) Në bashkëpunim me strukturat përgjegjëse në minsitri, organizon konferencat për shtyp të ministrave, si dhe përfaqëson ata/Këshillin e Ministrave në këto konferenca, nëpërmjet zëdhënësve apo personit/personave të caktuar nga drejtori i Përgjithshëm me këtë detyrë;
ç) Në bashkëpunim me strukturat përgjegjëse, organizon aktivitete të tjera informuese për publikun dhe mediat mbi politikat, projektet, nismat, debatet mbi çështje publike, aktet e Këshillit të Ministrave apo të institucioneve të administratës shtetërore dhe sondazhe;
d) Përdor të gjitha mjetet e komunikimit masiv/publik, digjital, ose jo, print ose on-line me qëllim realizimin e funksioneve të saj;
dh) Vëzhgon publikimet e mediave dhe mjetet e komunikimit masiv, për të evidentuar perceptimin dhe qëndrimin e publikut ndaj veprimtarisë së institucioneve të administratës shtetërore. Për këtë qëllim, Agjencia mund të kryejë edhe sondazhe dhe hulumtime të tjera;
e) Siguron informimin e përditshëm të Kryeministrit mbi lajmet, debatet publike, çështjet me interes publik të paraqitura në median vendase dhe të huaj;
ë) Siguron informimin e përditshëm të ministrave dhe titullarëve të institucioneve të administratës shtetërore mbi lajmet, debatet publike, çështjet me interes publik, të paraqitura në median vendase dhe të huaj, si dhe në veçanti informacion mbi ngjarjet që lidhen me fushat e tyre të përgjegjësisë;
f) Mban kontaktet e nevojshme me strukturat homologe brenda dhe jashtë vendit si dhe nënshkruan protokolle bashkëpunimi me ta;
g) Miraton specifikat në lidhje me blerjet e pajisjeve apo të shërbimeve, në funksion të çështjeve të informimit dhe marrëdhënieve me mediat/shtypin, çështjet publike që nevojiten të kryhen nga ana e ministrive dhe të gjitha institucioneve të administratës shtetërore, në përputhje me legjislacionin “për prokurimin publik”;
gj) Raporton periodikisht te Kryeministri mbi veprimtarinë e saj, si dhe sa herë që kërkohet prej tij;
h) Informon institucionet e administratës shtetërore mbi lajmet, debatet publike, çështjet me interes publik të paraqitura në mediat vendase dhe të huaja që kanë të bëjnë me punën e Këshillit të Ministrave dhe/ose të institucioneve të administratës shtetërore apo çdo çështje tjetër;
i) Vlerëson, përmbledh dhe përditëson informacionin që do të publikohet në lidhje me punët e Këshillit të Ministrave dhe administratës shtetërore në varësi të tij, si dhe çështjet me interes publik;
j) Organizon takimet periodike me mediat të zëdhënësit të Këshillit të Ministrave, zëdhënësve të ministrave sipas fushave të tyre, të personave përgjegjës në institucionet e tjera të administratës shtetërore, si dhe organizon dhe mban konferencat për shtyp gjatë të cilave u jepet përgjigje pyetjeve të gazetarëve mbi zhvillimet e fundit politike. Përgjegjësi për shtypin në zyrën e zëdhënësit të Këshillit të Ministrave është pika e parë e komunikimit me gazetarët, sipas parashikimeve të rregullores së Agjensisë.
k) Nxjerr njoftime për shtyp të lëshuara nga Kryeministri apo nga ministrat, drejtuesit e tjerë të institucioneve të administratës shtetërore;
l) Mban një faqe interneti dhe apo kanale komunikimi të dedikuar për profesionistët e medias dhe publikun, duke ofruar lajme, materiale shtesë dhe dokumente mbi politikat e qeverisë apo institucioneve publike, si dhe ofron informacion aktual, informacione shpjeguese dhe dokumente origjinale mbi politikat e qeverisëse për publikun e gjerë;
ll) Harton, boton dhe shpërndan broshura, manuale këshilluese/informuese, materiale audio/vizuale dhe çdo material tjetër të disponueshëm falas për publikun edhe në internet;
m) Siguron edukimin qytetar me punën e Këshillit të Ministrave dhe të administratës shtetërore në varësi të tij, si dhe organizon një program periodik të vizitave në godinat e institucioneve publike me intinerar dhe program të aksesueshëm për qytetarët dhe në veçanti për fëmijët/të rinjtë/shkollat;
n) Siguron përgjigje për shkresat dhe kërkesat për informacion në lidhje me çështjet e informimit dhe komunikimit mediatik apo çështje të tjera në fushën e saj të përgjegjësisë;
nj) Organizon, koordinon, drejton fushatat e informimit publik në lidhje me çështjet e fushës së përgjegjësisë të ministrive dhe institucioneve të tjera të administratës shtetërore;
o) Në bashkëpunim me Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare, Protokollin e Shtetit apo strukturat përgjegjëse organizon, koordinon, drejton eventet jubilare me rëndësi shtetërore;
p) Siguron transmetimin e drejtpërdrejtë të aktiviteteve të Kryeministrit, Zëvendëskryeministrit apo ministrave ose çdo aktivitet të përcaktuar nga drejtori i Përgjithshëm;
q) Nënshkruan protokolle bashkëpunimi me Radiotelevizionin Shqiptar, Agjencinë Telegrafike Shqiptare apo çdo institucion tjetër publik apo privat në funksion të realizimit të misionit të saj;
r) Kryen çdo detyrë tjetër të caktuar nga Kryeministri apo Këshilli i Ministrave.

11. Rregullorja që përcakton metodat e brendshme të punës, përfshirë komunikimin me Kryeministrinë, ministritë dhe institucionet e tjera të administratës shtetërore, dhe sjelljen e personelit të agjencisë miratohet nga Kryeministri, me propozimin e drejtorit të Përgjithshëm.

12. Agjencia ka stemën, logon dhe vulën e saj zyrtare. Stema e Agjencisë përbëhet nga stema e Republikës së Shqipërisë me shënimet “Republika e Shqipërisë, Kryeministria, Agjencia për Media dhe Informim”, në përputhje me përcaktimet e vendimit të Këshillit të Ministrave për mënyrën e përdorimit të stemës së Republikës së Shqipërisë.

13. Vula e agjencisë ka formën dhe elementet e përcaktuara në vendimin e Këshillit të Ministrave për rregullat e prodhimit, administrimit, kontrollit dhe ruajtjes së vulave zyrtare. Vula prodhohet, administrohet dhe ruhet në përputhje me legjislacionin në fuqi.

IV. DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT

1. Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë emërohet brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi.
2. Deri në plotësimin e strukturës së Agjencisë dhe caktimin e selisë së saj, drejtori i Përgjithshëm do të mbështetet në detyrat e tij nga nëpunësit e Kryeministrisë.
3. Funksionet, numri i punonjësve dhe fondet e dedikuara për informimin dhe monitorimin në Agjencinë Telegrafike Shqiptare, në ministritë apo institucionet e administratës shtetërore në varësi të Këshillit të Ministrave kalojnë pranë Agjencisë, në përputhje me legjislacionin në fuqi për menaxhimin buxhetor. Shpenzimet për këto çështje kryhen nga institucionet në të cilat ndodhen aktualisht, deri në ndryshimin e ligjit të buxhetit të vitit 2021.

4. Nëpunësit aktualë të marrëdhënieve me mediat/zëdhënësit, pranë ministrive dhe institucioneve të administratës shtetërore, si dhe nëpunësit që kryejnë funksionet e dedikuara për informimin dhe monitorimin në Agjencinë Telegrafike Shqiptare, që kalojnë tek agjencia, trajtohen në bazë të përcaktimeve të legjislacionit në fuqi në rastin e mbylljes dhe ristrukturimit të institucionit.
5. Efektet financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi për vitin 2021, të përballohen nga fondet miratuara për secilin institucion dhe të fillojnë nga momenti i emërimit të nëpunësve në detyrë.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

KRYEMINISTRI
EDI RAMA

***

V E N D I M
PËR

MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, PËR RREGULLAT E REGJIMIT TË TRAFIKUT LOKAL TË KUFIRIT

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 10, të ligjit nr.43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Miratimin, në parim, të marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Kosovës, për rregullat e regjimit të trafikut lokal të kufirit.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

***

V E N D I M
PËR

MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES NDRYSHUESE TË MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, PËR HAPJEN E PIKËS SË PËRBASHKËT TË KALIMIT KUFITAR SHISHTAVEC (KUKËS) – KRUSHEVË (DRAGASH)

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 10, të ligjit nr.43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Miratimin, në parim, të marrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Kosovës, për hapjen e pikës së përbashkët të kalimit kufitar Shishtavec (Kukës) – Krushevë (Dragash).

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

***

V E N D I M
PER

MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES SË HUAS, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, PËRFAQËSUAR NGA MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË (HUAMARRËSI), DHE AGJENCISË FRANCEZE PËR ZHVILLIM, PËR FINANCIMIN E PROJEKTIT “POLITIKA PËR MBËSHTETJEN E REFORMËS NË SEKTORIN ENERGJETIK NË SHQIPËRI”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 10, të ligjit nr.43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, dhe të neneve 26 e 27, të ligjit nr.9665, datë 18.12.2006, “Për huamarrjen shtetërore, borxhin shtetëror dhe garancitë shtetërore të huas në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë dhe të ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Miratimin, në parim, të marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë (huamarrësi), dhe Agjencisë Franceze për Zhvillim, për financimin e projektit “Politika për mbështetjen e reformës në sektorin energjetik në Shqipëri”, me një hua në shumën 50 000 000 (pesëdhjetë milionë) euro, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

***

V E N D I M
PËR

MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE KONFEDERATË ZVICERANE, PËRFAQËSUAR NGA AGJENCIA ZVICERANE PËR ZHVILLIM DHE BASHKËPUNIM (SDC) E DEPARTAMENTIT FEDERAL TË PUNËVE TË JASHTME TË ZVICRËS, E CILA VEPRON PËRMES AMBASADËS ZVICERANE NË SHQIPËRI, PËR PROJEKTIN ““SHKOLLAT PËR SHËNDETËSI”, FAZA E PARË MARS 2021 – SHKURT 2025, NJË PROJEKT DYPALËSH BASHKËPUNIMI DHE ZHVILLIMI”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 10, të ligjit nr.43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe të ministrit të Arsimit dhe Sportit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Miratimin, në parim, të marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Konfederatë Zvicerane, përfaqësuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) e Departamentit Federal të Punëve të Jashtme të Zvicrës, e cila vepron përmes Ambasadës Zvicerane në Shqipëri, për projektin ““Shkollat për shëndetësi”, faza e parë mars 2021 – shkurt 2025, një projekt dypalësh bashkëpunimi dhe zhvillimi”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

***

V E N D I M
PËR

MBULIMIN E SHPENZIMEVE TË MJEKIMIT TË ZNJ. ELIDIANA KASA

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr.137/2020, “Për buxhetin e vitit 2021”, të ndryshuar, dhe në vijim të vendimit nr.20, datë 20.1.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve të kujdesit shëndetësor për vitin 2021”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Mbulimin e shpenzimeve të mjekimit të znj. Elidiana Kasa, në masën 1 200 000 (një milion e dyqind mijë) lekë.

2. Ky fond të përballohet nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.

3. Pagesa të bëhet me paraqitjen e faturave përkatëse të institucionit të kurimit.

4. Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

***

V E N D I M
PËR

MIRATIMIN, NË PARIM, TË NDRYSHIMIT NR.14 TË MARRËVESHJES SË NDIHMËS PËR OBJEKTIVA ZHVILLIMI, NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË SHTETEVE TË BASHKUARA TË AMERIKËS, PËR FORCIMIN E SHTETIT TË SË DREJTËS, QEVERISJEN E MIRË DHE KRIJIMIN E KUSHTEVE PËR NJË RRITJE EKONOMIKE ME BAZË TË GJERË DHE TË QËNDRUESHME, RATIFIKUAR ME LIGJIN NR.174/2013

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe neneve 10 e 23, të ligjit nr.43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Miratimin, në parim, të ndryshimit nr.14 të marrëveshjes së ndihmës për objektiva zhvillimi, ndërmjet qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për forcimin e shtetit të së drejtës, qeverisjen e mirë dhe krijimin e kushteve për një rritje ekonomike me bazë të gjerë dhe të qëndrueshme, ratifikuar me ligjin nr.174/2013, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

***

V E N D I M
PËR

PUNËSIMIN NË STRUKTURAT E MINISTRISË SË MBROJTJES TË ZNJ. DISTRIA KRASNIQI DHE ZNJ. NORA GJAKOVA, FITUESE TË MEDALJEVE TË ARTA NË LOJËRAT OLIMPIKE VERORE “TOKIO 2020”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 7 e 27, të ligjit nr.79/2017, “Për sportin”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr.9210, datë 23.3.2004, “Për statusin e ushtarakut të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Arsimit dhe Sportit dhe ministrit të Mbrojtjes, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Fillimin e procedurave për punësimin në strukturat e Ministrisë së Mbrojtjes të znj. Distria Krasniqi dhe znj. Nora Gjakova, fituese të medaljeve të arta në Lojërat Olimpike Verore “Tokio 2020”, për performancën e shkëlqyer në arenën ndërkombëtare sportive, për përfaqësimin dinjitoz, nëpërmjet një arritjeje mbarëkombëtare suksesi dhe talenti të sprovuar.

2. Ngarkohet Ministria e Mbrojtjes për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

***

V E N D I M
PËR

PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT PËR FINANCIMIN E ZBATIMIT, MBIKËQYRJES DHE KOLAUDIMIT PËR REHABILITIMIN E INFRASTRUKTURËS SË RRJETIT TË KULLIMIT NË ZONËN E PORTO-ROMANOS – KËNETË DHE SISTEMIMIN E RRJETIT TË UJËRAVE TË SHIUT NË ZONËN URBANE TË QYTETIT TË DURRËSIT DHE CAKTIMIN E BASHKISË DURRËS SI NJËSI ZBATUESE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 13, shkronja “b”, nënndarjet “i” e “iii”, 16 dhe 36, të aktit normativ nr.9, datë 16.12.2019, të Këshillit Ministrave, “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, miratuar me ligjin nr.97/2019, të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të nenit 7, të ligjit nr.137/2020, “Për buxhetin e vitit 2021”, të ndryshuar, me propozimin e Zëvendëskryeministrit dhe ministër i Shtetit për Rindërtimin dhe Programin e Reformave, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Përdorimin e fondit të rindërtimit, në vlerën 1 990 639 140.6 (një miliard e nëntëqind e nëntëdhjetë milionë e gjashtëqind e tridhjetë e nëntë mijë e njëqind e dyzet pikë gjashtë) lekë pa TVSH, për financimin e zbatimit, mbikëqyrjes dhe kolaudimit për rehabilitimin e infrastrukturës së rrjetit të kullimit në zonën e Porto-Romanos – Kënetë dhe sistemimin e rrjetit të ujërave të shiut në zonën urbane të qytetit të Durrësit.

2. Bashkisë Durrës, në buxhetin e miratuar për vitin 2021, i transferohet fondi në masën 398 127 828 (treqind e nëntëdhjetë e tetë milionë e njëqind e njëzet e shtatë mijë e tetëqind e njëzet e tetë) lekë pa TVSH, për financimin e zbatimit, mbikëqyrjes dhe kolaudimit për rehabilitimin e infrastrukturës së rrjetit të kullimit në zonën e Porto-Romanos – Kënetë dhe sistemimin e rrjetit të ujërave të shiut në zonën urbane të qytetit të Durrësit, në formën e transfertës së pakushtëzuar. Efekti financiar të përballohet nga hapësira buxhetore e siguruar pas ngurtësimit në të njëjtën masë të fondeve të projekteve të rindërtimit me ecuri të ngadaltë.

3. Caktimin e Bashkisë Durrës si njësi zbatuese për financimin e zbatimit, mbikëqyrjes dhe kolaudimit për rehabilitimin e infrastrukturës së rrjetit të kullimit në zonën e Porto-Romanos – Kënetë dhe sistemimin e rrjetit të ujërave të shiut në zonën urbane të qytetit të Durrësit.

4. Ngarkohen Zëvendëskryeministri dhe ministër i Shtetit për Rindërtimin dhe Programin e Reformave, Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Bashkia Durrës për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

***

V E N D I M
PËR

DISA SHTESA NË VENDIMIN NR.187, DATË 8.3.2017, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE TË NIVELEVE TË PAGAVE TË NËPUNËSVE CIVILË/NËPUNËSVE, ZËVENDËSMINISTRIT DHE NËPUNËSVE TË KABINETEVE NË DISA INSTITUCIONE TË ADMINISTRATËS PUBLIKE”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikës 2, të nenit 4, të ligjit nr.10405, datë 24.3.2011, “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”, dhe të pikës 2, të nenit 7, të ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Në vendimin nr.187, datë 8.3.2017, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, të bëhen këto shtesa:

a) Në pikën 1/2, pas fjalëve “… Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (ASPA) … ” shtohet emërtesa “Agjencia për Media dhe Informim”.

b) Pas pikës 8/12 shtohet pika 8/13, me këtë përmbajtje:

“8/13. Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm”, “Zëdhënës i ministrit”, “Koordinator”, “Drejtor drejtorie”, “Përgjegjës sektori” dhe “Specialist”, në Agjencinë për Media dhe Informim, janë sipas lidhjes nr.5/13, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.”.

2. Efektet financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi për vitin 2021, të përballohen nga fondet miratuara për këtë institucion dhe fillojnë nga momenti i emërimit të nëpunësve në detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA 

 

 

*SHËNIM: BAZUAR NË NENIN 117 TË KUSHTETUTËS SË RSH DHE NENIT 29 TË LIGJIT PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE, VENDIMET E KËSHILLIT TË MINISTRAVE PUBLIKOHEN NË FLETOREN ZYRTARE DHE HYJNË NË FUQI PAS BOTIMIT TË TYRE. DREJTORIA E KOMUNIKIMIT PRANË KËSHILLIT TË MINISTRAVE PËRPIQET TË BOTOJË NË KOHËN MË TË SHPEJTË TË MUNDSHME VENDIMET E MBLEDHJEVE TË QEVERISË, POR VERSIONI ZYRTAR DHE HYRJA E TYRE NË FUQI BËHET VETËM PASI VENDIMI BOTOHET NE QBZ. SHPESHHERË, VENDIMET E KËSHILLIT TË MINISTRAVE KANË NEVOJË PËR ZBARDHJE TË MËTEJSHME, ÇKA E VONON PUBLIKIMIN E TYRE NË KËTË FAQE.