Qeveria miratoi grupin e ri negociator me zëvendësministra për BE-në

Në mbledhjen e Këshillit të Ministrave është marrëve vendimi për të pasur një grup të ri negociatorësh për procesin e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Europian.

DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.422, DATË 6.5.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRBËRJEN, RREGULLAT E FUNKSIONIMIT DHE TRAJTIMIN FINANCIAR TË GRUPIT NEGOCIATOR DHE DETYRAT E KRYENEGOCIATORIT, PËR ZHVILLIMIN E NEGOCIATAVE TË ADERIMIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË BASHKIMIN EVROPIAN”, TË NDRYSHUAR. Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr.23/2015, “Për shërbimin e jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, dhe në vijim të vendimit nr.749, datë 19.12.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e strukturës shtetërore, përgjegjëse për zhvillimin e negociatave dhe lidhjen e traktatit të aderimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian”, me propozimin e Kryeministrit dhe të ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

 1. Në kreun I, të vendimit nr.422, datë 6.5.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përbërjen, rregullat e funksionimit dhe trajtimin financiar të grupit negociator dhe detyrat e Kryenegociatorit, për zhvillimin e negociatave të aderimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian”, të ndryshuar, bëhen këto ndryshime dhe shtesa:
 2. Paragrafët 4-7, 9-10, 13, 14, 16, të pikës 1, zëvendësohen, përkatësisht, me paragrafët, si më poshtë vijon:

– “Z. Besfort Lamallari, zëvendësministër i Brendshëm dhe z. Julian Hodaj, zëvendësministër i Brendshëm, bashkënegociatorë përgjegjës për kapitullin 24”;
– “Znj. Megi Fino, zëvendësministër për Evropën dhe Punët e Jashtme, negociator përgjegjës për kapitullin 31”;
– “Znj. Adela Xhemali, zëvendësministër i Financave dhe Ekonomisë, negociator përgjegjës për kriteret ekonomike dhe kapitujt 4, 32 dhe 33”;
– “Z. Besart Kadia, zëvendësministër i Financave dhe Ekonomisë, negociator përgjegjës për kapitujt 1, 2, 3, 6, 7, 20 dhe 30 si dhe bashkënegociator përgjegjës për kapitujt 19, 28”;
– “Znj. Vasilika Vjero, zëvendësministër i Financave dhe Ekonomisë, negociator përgjegjës për kapitujt 16 dhe 29”;
– “Z. Ilir Bejtja, zëvendësministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, negociator përgjegjës për kapitullin 15”;
– “Znj. Albana Tole, zëvendësministër i Arsimit dhe Sportit, negociator përgjegjës për kapitullin 25”;

 

– “Znj. Nina Guga, zëvendësministër i Arsimit dhe Sportit, negociator për kapitullin 26”;
– “Znj. Natasha Ahmetaj, zëvendësguvernator i dytë në Bankën e Shqipërisë, negociator përgjegjës për kapitullin 17”;

 1. Paragrafi 8, i pikës 1, shfuqizohet.
 2. Pas paragrafit të fundit, të pikës 1, shtohen paragrafët, me këtë përmbajtje:

“ – Znj. Romina Kuko, zëvendësministër i Brendshëm, negociator përgjegjës për kapitullin 22;
– Znj. Enkelejda Muçaj, zëvendësministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, negociator përgjegjës për kapitujt 14 dhe 21, dhe bashkënegociator përgjegjës për kapitullin 10;
– Znj. Denada Seferi, zëvendësministër i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, bashkënegociator përgjegjës për kapitujt 19 dhe 28;
– Znj. Mirlinda Karçanaj, drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, bashkënegociator përgjegjës për kapitullin 10;
– Znj. Albana Koçiu, drejtor i Departamentit të Administratës Publike, negociator përgjegjës për reformën në administratën publike.”.

 1. Shkronjat “b”, “c”, “ç”, “d” e “dh”, të pikës 6, ndryshohen, si më poshtë vijon:

“b) “Nënkomiteti i Stabilizimit dhe Asociimit Bashkimi Evropian-Shqipëri, “Tregu i Brendshëm dhe Konkurrenca”, bashkëkryesohet nga negociatori përgjegjës për kapitujt 1, 2, 3, 6, 7, 20 dhe 30 si dhe bashkënegociatori përgjegjës për kapitujt 19 dhe 28;

 1. c) Nënkomiteti i Stabilizimit dhe Asociimit Bashkimi Evropian-Shqipëri “Transporti, mjedisi, energjia dhe zhvillimi rajonal”, bashkëkryesohet nga negociatori përgjegjës për kapitujt 14 dhe 21, dhe bashkënegociator përgjegjës për kapitullin 10;

ç) Nënkomiteti i Stabilizimit dhe Asociimit Bashkimi Evropian-Shqipëri, “Tregtia, Industria, doganat dhe tatimet” bashkëkryesohet nga negociatori përgjegjës për kapitujt 16 dhe 29;

 1. d) “Nënkomiteti i Stabilizimit dhe Asociimit Bashkimi Evropian-Shqipëri “Për inovacionin, shoqërinë e informacionit dhe politikat sociale” bashkëkryesohet nga negociatori përgjegjës për kapitujt 14 dhe 21 dhe bashkënegociatori përgjegjës për kapitullin 10;
 2. dh) “Nënkomiteti i Stabilizimit dhe Asociimit Bashkimi Evropian-Shqipëri, “Çështjet ekonomike, financiare dhe statistikat”, bashkëkryesohet nga negociatori përgjegjës për kriteret ekonomike, dhe kapitujt 4, 32 dhe 33.”.
 3. Pika 7, e kreut I, ndryshohet, si më poshtë vijon:

“7. Anëtarët e Grupit Negociator, në bashkërendim me Kryenegociatorin, me qëllim garantimin e prioriteteve të kapitujve specifikë gjatë hartimit të programimit të asistencës financiare të Bashkimit Evropian për sektorët, për të cilët janë përgjegjës, japin mendim gjatë procesit të identifikimit të prioriteteve për mbështetje. Kryenegociatori i paraqet Agjencisë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës prioritetet e dakordësuara në Grupin Negociator. Institucioni përgjegjës për kryesimin e secilit kapitull negociues siguron zbatimin e parashikimeve të kësaj pike.”.

 1. Pas pikës 7, të kreut I, shtohen pikat 7/1 dhe 7/2, me këtë përmbajtje:

“7/1. Kryenegociatori në koordinim me Agjencinë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës jep mendim gjatë prioritizimit të projekteve me rëndësi kombëtare, në përputhje me prioritetet e përcaktuara në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim, strategjitë kombëtare ndërsektoriale dhe sektoriale.

7/2. Agjencia Shtetërore e Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës informon Kryenegociatorin për procesin e identifikimit të prioriteteve dhe programimit të asistencës financiare të BE-së, në funksion të procesit të aderimit në Bashkimin Evropian dhe të zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit.”.

 1. Pika 8, e kreut I, shfuqizohet.
 2. Në pikën 2, të kreut II, fjalët “… është Koordinatori Kombëtar për Instrumentin e Paraaderimit të asistencës financiare të Bashkimit Evropian dhe …” shfuqizohen.

III. Në pikën 2, të kreut III, pas fjalëve “… Kabineti në koordinim me …” shtohen fjalët “… Agjencinë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës, ….”.

 1. Ngarkohen Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, anëtarët e Grupit Negociator, institucionet e përmendura në pikat 1, 2, 3, të kreut I, të këtij vendimi dhe Agjencia Shtetërore e Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.