SHBA të ndihmojë mëmëdheun e Nënë Terezës me vaksina

Letër e Televizionit të Shqiptarëve të Amerikës drejtuar  Presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës

     Joseph R. Biden Jr.

I nderuar Z. President.

Në emër të Televizionit të Shqiptarëve  të Amerikës, ne detyrohemi t’ju drejtohemi në mes të kësaj kohe shumë të vështirë për ju dhe vendin tonë. Qëllimi i letrës sonë është t’ju informojmë se vdekjet e lidhura me Covid-19 në Shqipëri dhe Kosovë janë jashtëzakonisht të larta.

Ka afërsisht mbi një milion shqiptaro-amerikanë që jetojnë në Shtetet e Bashkuara dhe një numër i madh syresh formon audiencën tonë. Shumica dërrmuese është shumë e shqetësuar dhe e tronditur nga situatat dramatike dhe të dëshpëruara me të cilat përballen familjet e tyre në Shqipëri dhe Kosovë, duke përfshirë humbjen e shumë anëtarëve të familjes nga Covid-19-të.

Edhe pse autoritetet përgjegjëse po bëjnë çmos për të administruar situatën, kushtet janë përkeqësuar, për shkak të mungesës së vaksinave të disponueshme në treg.

Të gjithë ne shqiptaro-amerikanët po kërkojmë ndihmën tuaj, në mënyrë që të sigurojmë vaksinat e nevojshme për popullatën shqiptare.

Ne jemi të sigurt, duke pasur parasysh udhëheqjen dhe autoritetin tuaj, që ju mund të ndihmoni popullatën shqiptare gjatë kësaj periudhe shumë sfiduese, sepse kohërat e vështira zbulojnë gjithmonë miqtë e vërtetë. Ne jemi mëmëdheu i Nënë Terezës.

Ju urojmë fatin më të mirë për detyrën tuaj fisnike.

Zoti i bekoftë Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Sinqerisht,

Gani Vila

Drejtor i TV Shqiptar të Amerikës                                  Mars,1,2021

The White House

      1600 Pennsylvania Avenue,

       N. W. Washington, D.C. 20500

     Albanian American Television Letter

                                       To: The President Of United States of America

                                                             Joseph R. Biden Jr.

Dear Mr. President.

On behalf of Albanian TV of America, we would like to address you in the midst of this very difficult time for you and our country. The purpose of our letter is to inform you that Covid-19 related deaths in Albania and Kosovo are extremely high.

There are approximately over one million Albanian-American people that live in the United States and a large number forms our audience. The vast majority is very worried and disturbed by the dramatic and desperate situations that their families face in Albania and Kosovo, including losing many family members to Covid-19.

Even though the responsible authorities are doing their best to address the situation, the conditions have worsened, due to a lack of available vaccines in the market.

All of us Albanian-Americans are asking for your help, so that we can procure the necessary vaccines for the Albanian population.

We are certain, given your leadership and authority, that you can help the Albanian population during this very challenging period of time, because hard times always reveal true friends. We are the motherland of Mother Theresa.

We wish you the best of luck on your noble duty.

God bless the United States of America.

Sincerely,

Gani Vila

Director of Albanian TV of America            March,1, 2021