Manuali i Politikave të USCIS njeh qëllimin e dyfishtë për studentët e huaj

Çështje të Emigracionit: Për ju Avokati Kieran Both

Avokati Kieran Both

Shërbimet e Shtetësisë dhe Imigracionit të SHBA-së (USCIS) lëshuan udhëzime të përditësuara të politikave në Manualin e Politikave të USCIS në lidhje me studentët joemigrues në statusin F. Një vizë F-1 lejon një student jo-imigrues të hyjë në SHBA për student në një kolegj ose universitet. Ligji i imigracionit thotë se studentët e huaj me statusin F duhet “të synojnë të largohen nga Shtetet e Bashkuara pas periudhës së qëndrimit të tyre të përkohshëm … dhe të kenë një vendbanim të huaj që nuk kanë ndërmend ta braktisin”.

Manuali i Politikave të USCIS pranon se “Kërkesa për qëndrim të huaj duhet të gjykohet ndryshe për studentët sesa për jo-emigrantët e tjerë. Në mënyrë tipike, studentëve u mungojnë lidhjet e forta ekonomike dhe sociale të aplikantëve më të vendosur dhe ata planifikojnë qëndrime më të gjata në Shtetet e Bashkuara. Konsideratat duhet të përfshijnë qëllimin aktual të studentit, jo atë që ata mund të bëjnë pas një qëndrimi të gjatë në Shtetet e Bashkuara”. Gjuha e shtuar rishtazi në Manualin e Politikave e bën të qartë gjithashtu se një student i huaj që është përfitues i një certifikimi pune ose peticioni I-140 të paraqitur nga një punëdhënës i mundshëm mund të demonstrojë ende qëllimin e nevojshëm për t’u larguar nga Shtetet e Bashkuara, duke deklaruar: “Një student mund të të jetë përfitues i një aplikacioni të miratuar ose në pritje të certifikimit të përhershëm të punës ose peticionit të emigrantëve dhe të jenë ende në gjendje të demonstrojnë qëllimin e tyre për t’u larguar pas një periudhe të përkohshme qëndrimi. Oficerët e USCIS në përgjithësi e shohin faktin që një student është përfitues i një certifikimi të përhershëm të punës ose një peticion për vizë emigracioni nuk ndikon domosdoshmërisht në përshtatshmërinë e tyre për klasifikimin, për sa kohë që studenti synon të largohet në fund të periudhës së tij të përkohshme. të qëndrimit.” Një shtesë e mëtejshme në Manualin e Politikave zgjeron kërkesën që studentët e huaj duhet të mbajnë një vendbanim jashtë vendit:

“Nëse një student kishte një vendbanim të huaj menjëherë përpara se të udhëtonte në Shtetet e Bashkuara, edhe nëse një vendbanim i tillë ishte me prindërit ose kujdestarët, ai mund të konsiderohet se mban një vendbanim jashtë vendit nëse ata kanë synimin aktual për t’u larguar nga Shtetet e Bashkuara në përfundimi i studimeve të tyre. Fakti që ky synim mund të ndryshojë nuk është një arsye e mjaftueshme për t’u mohuar atyre klasifikimin F. Për më tepër, qëllimi aktual për t’u larguar nuk nënkupton nevojën për t’u kthyer në vendin nga i cili ata kanë një pasaportë. Kjo do të thotë vetëm se ata duhet të synojnë të largohen nga Shtetet e Bashkuara pas përfundimit të studimeve të tyre. Duke pasur parasysh se shumica e studentëve janë të rinj, ata nuk pritet të kenë një plan afatgjatë dhe mund të mos jenë në gjendje të shpjegojnë plotësisht planet e tyre në përfundim të studimeve të tyre.”

Ky përditësim i Manualit të Politikave nuk është vetëm një sqarim i mirëpritur për studentët e huaj, por ai gjithashtu sjell politikën e USCIS në përputhje me udhëzimet konsullore dhe praktikën gjyqësore të vendosur. Manuali i Punëve të Jashtme udhëzon zyrtarët konsullorë të bëjnë një hetim mbi qëllimin e studentit bazuar në disa faktorë:

Nëse një aplikant për vizë studentore banon me prindërit ose kujdestarët, ai/ajo mund të konsiderohet se mban një vendbanim jashtë vendit nëse aplikanti ka synimin aktual të largohet nga Shtetet e Bashkuara në përfundim të studimeve. Fakti që ky qëllim mund të ndryshojë nuk është arsye e mjaftueshme për të refuzuar vizën. Për më tepër, qëllimi aktual për t’u larguar nuk nënkupton nevojën për t’u kthyer në vendin nga i cili ata kanë një pasaportë. Kjo do të thotë vetëm se ata duhet të synojnë të largohen nga Shtetet e Bashkuara pas përfundimit të studimeve të tyre. Duke qenë se shumica e aplikantëve për viza studentore janë të rinj, ata nuk pritet të kenë një plan afatgjatë dhe mund të mos jenë në gjendje të shpjegojnë plotësisht planet e tyre në përfundim të studimeve. Një zyrtar konsullor duhet të jetë i kënaqur në momentin e aplikimit për vizë që aplikanti ka synimin aktual për t’u larguar në përfundim të aktiviteteve të tij të miratuara.

Udhëzimi i ri është gjithashtu në përputhje me një vendim të gjykatës së apelit të imigracionit, i cili njohu qëllimin e dyfishtë të natyrshëm në vizat joemigruese. Këto ndryshime pasqyrojnë gjithashtu realitetin e situatave të shumë studentëve joemigrues. Një student i huaj mund të synojë të largohet nga Shtetet e Bashkuara në fund të programit të tij të diplomës, por njëkohësisht shpreson të qëndrojë në vend nëse krijohet një mundësi për ta bërë këtë. Në kohën e hyrjes së tij në SHBA, studenti i huaj vështirë se mund të parashikonte se ai më vonë mund të aplikonte për rregullimin e statusit bazuar në martesë me një bashkëshort shtetas amerikan ose një punëdhënës i mundshëm do të paraqiste një peticion I-140. Fakti që një studente e huaj dëshiron të ndjekë një nga këto rrugë drejt qëndrimit të përhershëm nëse i lind mundësia, nuk do të thotë se ajo nuk mund të zotërojë gjithashtu qëllimin e nevojshëm joemigrues.

Kjo rubrikë nuk e zëvendëson konsultën individuale ligjore me një avokat që njeh mirë faktet dhe rrethanat që një person i caktuar ka paraqitur në çështjen e tij ose të saj. Ju bëjmë thirrje që për rastin tuaj konkret, të këshilloheni me një profesionist me përvojë në fushën e emigracionit. Qёllimi ynёёshtё tё ndihmojmё komunitetin shqiptar dhe të bëjmë të mundur që emigrantёt të kenë informacionin e nevojshëm pёr tё kёrkuar ndihmё nё mёnyrё tё pavarur. Ju inkurajojmë që komentet apo pyetjet tuaja t’i bëni përmes telefonit apo e-mail-it. Adresa elektronike është [email protected]