Probleme dhe vonesa në aplikim

Çështjet e Emigracionit: Për ju Avokati Kieran Both

Avokati Kieran Both

Nëse jeni përpjekur të zgjidhni një çështje me Shërbimet e Nënshtetësisë dhe Imigrimit të SHBA-së (USCIS) dhe keni ende nevojë për ndihmë, mund të dërgoni Formularin DHS 7001, Kërkesë për Asistencë për Rastin, tek Zyra e Ombudsmanit të Shërbimeve të Nënshtetësisë dhe Imigracionit (USCIS – Ombudsmani i CIS-it).

Këtu janë këshilla se si të kërkoni ndihmë sa më mirë:

Paraqisni Formularin Online

USCIS preferon që ta dërgoni formularin 7001 të DHS-së nëpërmjet internetit, sepse:

• Ombudsmani (apo Avokati i Popullit) i përpunon kërkesat online në mënyrë më efikase. Ata shqyrtojnë kërkesat në internet brenda dy ditë pune nga marrja e tyre duke u dhënë përparësi rasteve bazuar në përgjigjen tuaj në seksionin 2 të formularit. Nëse dërgoni me email ose postë si letër Formulari 7001 i DHS-së, mund të duhen dy deri në tre javë për të marrë dhe futur manualisht informacionin tuaj në sistemin kompjuterik (edhe nëse përdor postën e shpejtë). Nuk e shqyrtojnë kërkesën tuaj përpara se të futet në sistem.

• Do të merrni automatikisht një email konfirmimi që përfshin numrin tuaj të kërkesës së Ombudsmanit të CIS (përveç rastit kur ju kërkoni, ose e kërkon ligji, që të komunikojnë me ju vetëm me postë).

Dokumentacioni Mbështetës

Jepni gjithmonë një shpjegim të qartë të vështirësisë tuaj në zgjidhjen e çështjes me USCIS në seksionin 2 të Formularit 7001 të DHS dhe përfshini dokumentacionin mbështetës në seksionin 8 për të ndihmuar në shpjegimin e çështjes. Për shembull, nëse po kërkoni ndihmë për një gabim të bërë nga USCIS, paraqisni një shpjegim dhe dokumente që tregojnë pse besoni se ka një gabim. Shembuj të tjerë të dokumentacionit për t’u dorëzuar përfshijnë:

• Njoftimet e USCIS, të tilla si refuzimi, refuzimi dhe/ose apelimi ose njoftimet e marrjes së mocionit

• Përgjigjet e USCIS ndaj pyetjes suaj të rastit, duke përfshirë numrin e konfirmimit të kërkesës së shërbimit (numri SRMT)

• Konfirmimin e dorëzimit me një kopje të dorëzimit në USCIS nëse nuk keni marrë një njoftim faturë.

• Nëse është e aplikueshme, tregoni si përmbushni një nga kriteret e përshpejtimit të USCIS, të tilla si të dhënat mjekësore ose njoftimet e dëbimit.

• Nëse është e aplikueshme, pëlqimin nga kërkuesi (punëdhënësi ose anëtari i familjes që po ju sponsorizon) duke konfirmuar se ata autorizojnë Ombudsmanin të kontaktojë USCIS-in dhe të komunikojë me ju për këtë çështje.

Dërgimi i skedarëve të mëdhenj

Kur dorëzoni formularin DHS 7001 në internet, duhet të ngarkoni dokumentacionin mbështetës. Nëse hasni probleme me ngarkimin e ndonjë dokumenti (si p.sh. kur skedarët tuaj janë shumë të mëdhenj), mund të regjistroni gjithësesi nëpërmjet internetit duke ndjekur këto hapa:

• Plotësoni formularin tuaj DHS 7001 në internet dhe bashkëngjitni çdo skedar që mundeni.

• Brenda një ore pas dorëzimit, do të merrni një email konfirmimi nga [email protected] me numrin tuaj të kërkesës së Ombudsmanit të CIS.

• Përgjigjuni emailit të konfirmimit dhe bashkëngjitni çdo dokument shtesë përgjigjes suaj.

• Avokati i Popullit do të konfirmojë marrjen e dokumenteve tuaja të dërguara me email dhe do t’i bashkëngjisë ato në kërkesën tuaj për ndihmë për rastin në sistemin e tyre kompjuterik.

Dërgimi i “nënshkrimit të njomë” (jodixhital)

Nëse jeni aplikant ose vetë-kërkues për statusin T, U, VAWA (ose ju është dhënë më parë), azilant ose refugjat, ju duhet të paraqisni “nënshkrimin tuaj të njomë” (joelektronik). Megjithatë, [edhe në këtë rast] ju mund të paraqisni formularin tuaj DHS 7001 në internet duke:

Printuar seksionin e aprovimit nga sponsori (seksioni 9 i kopjes në letër të formularit DHS 7001). Firmoseni, skanojeni, dhe ngarkojeni/niseni nga interneti si një dokument mbështetës në seksionin 8 të formularit online.

Nëse keni kërkesa të shumta për asistencë për çështje të lidhura

Nëse keni shumë raste të ndërlidhura që kanë nevojë për ndihmën e Avokatit të Popullit (si p.sh. një familje me një bashkëshort dhe/ose fëmijë), ndiqni këto hapa:

• Kontrolloni kutinë në seksionin 5 të Formularit DHS 7001 për t’i bërë të ditur Ombudsmanit se keni një anëtar tjetër të familjes që ka nevojë për ndihmë. Ju duhet të paraqisni një formular të veçantë DHS 7001 për çdo anëtar të familjes. Një prind mund të plotësojë formularin për çdo fëmijë nën 18 vjeç.

• Pasi të gjithë të kenë dorëzuar Formularët e tyre DHS 7001 dhe të kenë marrë numrat e kërkesës së Ombudsmanit të CIS, dërgoni një email me të gjithë numrat përkatës të kërkesës së Ombudsmanit të CIS në [email protected]. Pas kësaj, ata do t’i lidhin rastet së bashku në sistemin e tyre.

• Mos i rendisni numrat e njoftimit të marrjes së anëtarëve të familjes tuaj në formularin tuaj.

Përditësoni adresën tuaj

Nëse jeni zhvendosur ose planifikoni të lëvizni, duhet të përditësoni adresën tuaj me USCIS. Shkoni te faqja “Si të ndryshoni adresën tuaj” të USCIS për të mësuar se si. USCIS duhet të marrë adresën tuaj të re përpara se t’ju dërgojë një vendim ose njoftim tjetër. Ndryshimi i adresës tuaj me Shërbimin Postar të SHBA (USPS) nuk do ta ndryshojë adresën tuaj me USCIS. USPS gjithashtu nuk do të përcjellë dokumente të sigurta, të tilla si Kartat e Gjelbër ose Dokumentet e Autorizimit të Punësimit (EADs), në një adresë të re. Ju lutemi vini re se përveç rasteve kur shënohet ndryshe në faqen e internetit të USCIS, dërgimi me postë i një Formulari AR-11 vetëm nuk e përditëson adresën tuaj për aplikimet ose peticionet në pritje. Ndryshimi i adresës tuaj me USPS gjithashtu nuk do të ndryshojë adresën tuaj me Zyrën Ekzekutive për Rishikimin e Emigracionit (EOIR) nëse keni një çështje gjyqësore aktive ose në pritje. Ju do të duhet të përditësoni adresën tuaj drejtpërdrejt me EOIR.